9794

Ispaniýada täze temperatura rekordy hasaba alyndy

Ispaniýanyň günortasyndaky Andalusiýa awtonom jemgyýetinde täze temperatura rekordy hasaba alyndy. Bu barada Döwlet meteorologiýa agentliginiň sebit bölümi Twitterde habar berdi diýip, TASS belleýär. “Şenbe güni...

19591

Gaitidäki ýertitremede aradan çykanlaryň sany 304-e ýetdi

Düýn, 14-nji awgustda Gaitide güýçli ýertitreme boldy. Onuň netijesinde, azyndan, 304 adam aradan çykdy, 1,8 müň adam ejir çekdi. Bu barada TASS ýerli häkimiýetleriň maglumatlaryna salgylanyp habar berdi. «Häzirki...

28128

Türkmen Lideri HHR-niň Baştutanyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Henan welaýatynda bolup geçen suw joşgunlary netijesinde, köp sanly adam pidalary, şikes ýetmeler hem-de...

17513

Hytaýda 500 metrden beýik diňleri gurmak gadagan edildi

Dünýäniň iň beýik 100 binasynyň tas ýarysynyň ýerleşýän ýeri bolan Hytaýda beýikligi 500 metrden ýokary bolan diňleri gurmak gadagan edildi. "South China Morning Post" gazetiniň habar bermegine görä, muňa soňky...

10094

Orhid köli ÝUNESKO-ny alada goýýar

Balkan ýarymadasynda ýerleşýän Orhid köli we onuň töwerekleri ÝUNESKO-nyň goragy astynda saklanýar. Ýöne ekologlar howsala düşýärler: binalaryň gurulmagy we hapalanma bu tebigy suw howdanynyň ekoulgamyna we biodürlüligine...

14491

Fukusimada haýwanlaryň täze görnüşi ýüze çykaryldy

2011-nji ýylda Ýaponiýanyň «Fukusima» atom elektrik stansiýasynda bolup geçen heläkçilik haýwanlaryň täze görnüşleriniň ýüze çykmagyna getirdi. Olar ýabany ýekegapanlaryň we öý doňuzlarynyň birleşmesi diýip, «Proceedings...

14374

Gündogar Antarktidadaky iri köl ýok boldy

Gündogar Antarktidadaky Emeri şelf buzlugynyň üstünde ýerleşýän iri köl ýok boldy. Naked Science ýok bolan köli Uly köller ulgamynyň dördünji köli bilen deňeşdirýär. ferra.ru-nyň ýazmagyna görä, Emeri buzlugyndaky...

20971

Astronomlar: Taryhda iň uly kometa Ýere ýakynlaşýar

2031-nji ýylda Ýeriň ilatynyň taryhda iň uly kometany görüp biljekdigi anyklanyldy. Onuň diametri, takmynan, 200 kilometre barabar diýip, ferra.ru habar berdi. Kometa Pensilwaniýa döwlet uniwersitetiniň astronomlary...

28263

Türkmen Lideri Wladimir Putine gynanç hatyny ýollady

Mälim bolşy ýaly, 6-njy iýulda Russiýanyň Kamçatka ülkesinde An-26 ýolagçy kysymly uçary heläkçilige uçrap, ondaky ýolagçylaryň ählisi pajygaly ýagdaýda aradan çykdy.   Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow...

4832

Britaniýaly milliarder Brenson kosmosa Bezosdan öň uçar

Britan milliarderi Riçard Brenson 11-nji iýulda — dünýäniň iň baý adamlarynyň biri, Amazonyň esaslandyryjysy Jeff Bezosdan 9 gün öň kosmosa uçmagy meýilleşdirýär. Bu barada НСН-da berlen maglumata salgylanyp, mir24...

17004

Antarktikada öňi alynmaly esasy 5 ýagdaý

Antropogen täsir esasynda klimatyň üýtgemegi Antarktikada öňüni alyp bolmajak ýagdaýlary döredýär. Munuň özi eýýäm onuň toprak ulgamyna täsirini ýetirýär we tutuş adamzat hem-de biodürlülik üçin howp salýar. Wudro...

25171

Karta serediň, dünýädäki derýalar ýok bolup barýar

Gurap barýan derýalary ähli klimat guşaklyklaryndan we ähli yklymlardan, Gimalaý daglaryndaky garly çeşmelerden hem-de Saharadaky suwlardan başlap, Hindi subkontinentindäki ini 500 metre deň bolan derýalara çenli...

10022

Botswanada agramy 1098,30 karatlyk almaz tapyldy

Botswananyň paýtagtynda «Debswana» almaz kompaniýasy ýurduň Prezidenti Mokgwitsi Masisä we Ministrler Kabinetiniň agzalaryna agramy 1098,30 karata deň bolan almazy görkezdi. Bu barada Sinhua agentligine salgylanyp...

9301

Dünýäde bosgunlaryň sany 82,4 mln-a ýetdi

2020-nji ýylda uruşdan we kemsitmelerden gaçyp, ýurduny taşlamaga mejbur bolan adamlaryň sany 4 göterim ýokarlanyp, 82,4 milliona ýetdi. Bu barada BMG-niň Bosgunlaryň işi boýunça Ýokary komissarynyň müdirliginiň...

6249

Jeff Bezos dogany bilen bilelikde kosmosa uçar

Amazon kompaniýasynyň baş direktory Jeff Bezos 20-nji iýulda dogany bilen bilelikde kosmosa uçýandygyny aýtdy diýip, TASS habar berýär. “Men bäş ýaşymdan bäri kosmosa uçmagy arzuw edýärdim. 20-nji iýulda men bu...

14285

Arktikada buzlaryň örän çalt ereýändigi ýüze çykaryldy

Norwegiýanyň, ABŞ-nyň, Kanadanyň we Beýik Britaniýanyň alymlaryndan düzülen halkara topar Arktikada deňiz buzlarynyň ozal hasaplananyndan iki esse çalt ereýändigini ýüze çykardy. «The Cryosphere» žurnalynda çap...