14177

Arktikada buzlaryň örän çalt ereýändigi ýüze çykaryldy

Norwegiýanyň, ABŞ-nyň, Kanadanyň we Beýik Britaniýanyň alymlaryndan düzülen halkara topar Arktikada deňiz buzlarynyň ozal hasaplananyndan iki esse çalt ereýändigini ýüze çykardy. «The Cryosphere» žurnalynda çap...

8254

Ýaponiýada çaga dogluşynyň iň pes derejesi hasaba alyndy

Geçen ýyl Ýaponiýada soňky ýüzýyllygyň içinde çaga dogluşynyň iň pes derejesi hasaba alyndy diýip, Ýaponiýanyň hökümet maglumatlaryna salgylanyp, Sinhua ýazýar. Bu barada nikvesti.com habar berýär. Geçen ýyl Ýaponiýada...

23000

Amazonkanyň «altyn» howpy

Altynyň we beýleki peýdaly baýlyklaryň bikanun gazylyp alynmagy diňe bir dünýäniň biodürlülige örän baý ýerine — Amazonka däl, eýsem, millionlarça adamyň ýaşaýyş gurşawynyň serişdelerine hem täsirini ýetirýär....

15345

2030-njy ýyla çenli Yrakda suw çökgünligi döräp biler

Sebitde howanyň üýtgemegi we Tigr hem-de Ýewfrat derýalarynyň suwunyň işjeň ulanylmagy sebäpli, Yrak 2035-nji ýyla çenli suw gorlarynyň güýçli ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Bu barada Daşky gurşawy goramagyň...

46274

Içeri işler ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, içerki gullugyň podpolkownigi Nuraýew Jumamyrat Orazdurdyýewiç işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň içeri işler ministriniň...

25982

Dünýädäki iň uly aýsberg Antarktidadan bölünip aýryldy

Ýakynda dünýädäki iň uly aýsberg Antarktidadan bölünip aýryldy. Ýewropanyň kosmos agentliginiň saýtyndaky maglumatlara görä, buz böleginiň meýdany, takmynan, 4320 inedördül kilometre ýetýär. Bu ispan adasy Maýorkadan...

15791

Hytaý ilkinji gezek Marsa baryp ýetdi

Ýakynda “Týanwen-1” kosmos gämisi Marsa baryp gondy. Şeýlelik bilen ol bu planeta baryp ýeten ilkinji hytaý kosmos gämisi boldy. Bu barada pcnews.ru habar berdi. Bu gonuşyň Aşgabat wagty bilen 04:18-de Marsyň demirgazyk...

16392

Türkiýe 17-nji maýdan soň çäklendirmelerini aýryp başlar

Türkiýäniň häkimiýetleri ýurtda koronawirus bilen kesellänleriň sanynyň azalýandygy sebäpli, 17-nji maýdan soň kem-kemden lokdaundan çykyp başlajakdygyny mälim etdi diýip, “Hurriyet Daily News” gazeti habar berýär...

41203

Dünýädäki iň uly aýsberg eredi

Dünýäde iň uly aýsberg hökmünde belli bolan A68 aýsbergi eredi. Ol uly bolmadyk birnäçe böleklere bölündi diýip, pcnews.ru habar berdi. 2017-nji ýylda Antarktikadan bölünip aýrylanda A68 aýsberginiň tutýan meýdany...

18958

Android programmalaryndaky käbir näsazlyklary düzetmegiň ýoly maslahat berildi

Dünýädäki Android ulanyjylary programmalaryň sebäpsiz awtomatiki ýagdaýda ýapylmagyndan arz edip başladylar. Mesele köpçü­likleýin häsiýete eýe­ boldy. Google-yň hünärmenler­i bu meseläni ulgamd­aky WebView programmasynyň düzüminiň täzelenmeginde diýip ha­saplaýarlar...

6775

Beýik Britaniýa koronawirusyň pidalaryny hatyralady

Beýik Britaniýanyň ýaşaýjylary sişenbe güni koronawirus pandemiýasyndan bir ýylyň dowamynda ýogalan 150 müň töweregi watandaşlaryny bir minutlyk dymyşlyk bilen hatyraladylar. COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan...

23635

Beýik Britaniýanyň üstünde äpet meteor ýaryldy

Beýik Britaniýanyň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular — asmandan äpet bir meteor uçup geçdi. Bu barada Sputnik gullugy habar berdi. Bu waka 28-nji fewral gijesi Nottingemşirde bolup geçdi...

14987

Belgiýada tötänleýin zäherli örtükler ýaýradyldy

Belgiýanyň häkimiýeti tötänleýin zäherleýji maddalary saklap biljek lukmançylyk örtüklerini paýladylar diýip, “The Brussels Times” neşiri Belgiýanyň jemgyýetçilik saglygy boýunça ylmy-barlag institutynyň gizlin...

12575

Winni Puhy döreden Wladimir Zuýkow aradan çykdy

"Winni Puh" we "Film, film, film" animasion filmleriniň suratkeş-režissýory Wladimir Zuýkow aradan çykdy. Bu barada "Soýuzmultfilm"-iň baş redaktory Sergeý Kapkow özüniň Facebook sahypasynda ýazdy. "Sowet animasiýasynyň...

23408

ABŞ-da güýçli aýaz sebäpli, Niagara şaglawugy doňdy

Adatdan daşary sowuk howa Demirgazyk Amerika täsirini ýetirdi. Birleşen Ştatlaryň çäginiň 70%-den gowragy gar bilen örtüldi. Niagara şaglawugy hem bölekleýin doňdy. Sosial ulgamlary ulanyjylar adaty bolmadyk görnüşiň...

8752

Ýaponiýa Ýeriň orbitasyna budda ybadathanasyny çykarar

Ýaponiýa 2023-nji ýylda taryhda ilkinji gezek budda ybadathanasyny Ýeriň orbitasyna çykarmagy meýilleşdirýär. Potratçy hökmünde ybadathanany döretjek we ony planetamyzyň orbitasyna çykarjak “Terra Space” korporasiýasy...