Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

  • 04.06.2024 11:02
  • 10849
Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar.

Alymlaryň maglumatlaryna görä, soňky birnäçe günüň dowamynda Günde X derejeli bäş sany partlama bolup geçdi. Biziň planetamyz üçin iň howplusy 1-nji iýunda Ýere aralaşmagy mümkin bolan 29-njy maýdaky partlama boldy. Şonda Gün zyňyndysy, her niçik-de bolsa, birnäçe million km uzaklykda Ýeriň golaýyndan geçdi.
Bu gezek alymlar partlamanyň merkeziniň Gün – Ýer liniýasyna golaý ýerleşýändigini we plazma buludynyň göni planetamyza gönükdirilendigini belleýärler. Şeýlelikde, Gün maddasy 4-nji iýunda, sişenbe güni G3 urgy güýji bilen Ýeriň orbitasyna ýeter.
Şeýle hadysa täsirini ýetirmän galmaz. Howa duýgur adamlara fiziki agramlardan gaça durmak maslahat berilýär, sebäbi magnit meýdançasyndaky üýtgeşme ýüregiň we gan damarlarynyň saglygyna ýaramaz täsir edip biler. Şeýle-de, telefonlaryň we kompýuterleriň ulanylmagyny çäklendirmek möhümdir, çünki elektromagnit şöhlelenmeleri kellagyra we ukynyň bozulmagyna sebäp bolup biler.


16.06.2024 16:19
27508

Aý 18 ýyldan soň ilkinji gezek durar. Bu nähili bolup geçýär?

Ýakynda seýrek astronomiki hadysa bolup geçer – Aý hereketini togtadar (ýa-da Aýyň uzak durmasy bolar). Bu hadysa 18,6 ýyldan bir gezek bolup geçýär diýip, Live Science neşiri habar berýär. Bu hadysa soňky gezek...

10.06.2024 13:57
9763

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...

03.06.2024 16:00
14861

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki...

01.06.2024 11:52
16875

2024-nji ýylyň iýun aýynda haýsy günlerde magnit hadysalaryna garaşylýar?

2024-nji ýylyň iýun aýynda geomagnit işjeňliginiň ýokarlanmagynyň birnäçe döwürlerine garaşylýar. Çaklamalara görä, iň güýçli magnit hadysalary: 1-2-nji iýun: iň ýokary işjeňlik 4 balla ýeter; 8-12-nji iýun: işjeňlik...