12437

Gün 20 minut dowam eden güýçli M derejeli alawy çykardy

Günüň üstünde M5.8 derejeli alaw hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutyna (FGBU "IPG") salgylanýan TASS habar berýär. 20 minut dowam eden alaw 21-nji iýunda Aşgabat wagty bilen ir sagat 04:16-da 3719...

11101

Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar. Alymlaryň...

15003

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki...

10572

Aýyň teýinde başga planetanyň galyndylary ýüze çykaryldy

Aýyň teýindäki metal magdan ýataklarynyň gaýtadan öwrenilmegi alymlara Aýyň Ýer bilen başga bir planetanyň çaknyşygy netijesinde emele gelendigi baradaky teoriýa täze subutnamalar berdi. 4,5 milliard ýyl ozal Teýa...

15777

Ýerde magnit hadysasy ep-esli güýçlendi

Ýerde magnit hadysasynyň güýji soňky sagatlar ep-esli artyp, G3 derejesine ýetdi. Bu barada Amaly geofizika institutynyň kosmos howasyna gözegçilik merkezine salgylanyp, TASS habar berýär. Häzirki wagtda Gündäki...

13761

Astronomlar Ýere meňzeş sergezdan planetany tapdylar

Astronomlar hiç bir ýyldyz bilen baglanyşykly bolmadyk we massasy Ýer bilen deňeçir ilkinji sergezdan planetany tapdylar. Naked Science-iň habar bermegine görä, TESS kosmos teleskopynda edilen bu açyş mikrolinzalamak...

24420

8-nji aprelde Ýerden doly Gün tutulma hadysasy görner

2024-nji ýylyň 8-nji aprelinde Demirgazyk Amerikanyň hem-de Ýuwaş we Atlantik ummanlarynyň käbir adalarynyň ýaşaýjylary Günüň dolulygyna tutulmasyny synlap bilerler. Moskwa Planetariýasyna salgylanýan IXBT.com...

14794

Şu gün Ýerde ýazky gije-gündiz deňleşmesi boldy

2024-nji ýylda ýarym şara garamazdan gündiz bilen gijäniň dowamlylygynyň birmeňzeş bolýan wagty – ýazky gije-gündiz deňleşmesi şu gün, 20-nji martda boldy diýip, gazeta.ru habar berýär. Ýazky gije-gündiz deňleşmesiniň...

9809

Mars Ýeriň howasyna we çuň deňiz akymlaryna täsir edýär

Sidneý uniwersitetiniň we Sorbonna uniwersitetiniň alymlary dünýä ummanyndaky çuň deňiz akymlarynyň Marsyň orbitasy bilen sinhronlaşýandygyny anykladylar. Bu barada Nature ylmy žurnalynda çap edilen gözlegde aýdylýar...