8175

COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi...

19576

Gündogar Antarktidada buzlugyň ereýiş tizligi kesgitlendi

Döwlet ylmy we amaly barlaglar birleşiginiň (CSIRO) awstraliýaly alymlary gündogar Antarktidada buzlugyň ereýşiniň tizligini kesgitlediler. Bu barada The Guardian gazeti anna güni habar berdi.  Ekspertleriň maglumatyna...

16226

Dunaýyň suwy 80 ýyl ozalky derejesine çenli peseldi

Dunaý derýasynyň suwy soňky gezek 80 ýyl mundan ozal hasaba alnan derejä çenli azaldy diýip, Bolgariýanyň milli radiosy habar berýär. Muny belta.by ýetirýär. Ölçeýiş 23-nji awgustda Bolgariýanyň Ruse şäheriniň...

18609

Şweýsariýada 91 ýylda buzluklaryň ýarysyndan gowragy eredi

Şweýsariýada 1931-nji ýyldan bäri 1,4 müň buzlugyň ýarysyndan gowragy eredi we olaryň ereme tizligi barha ýokarlanýar. Bu barada Şweýsariýadaky institutlaryň bilelikdäki gözlegine salgylanyp, Associated Press hahar...

19131

Ýewropada gurakçylyk rekord derejä ýetýär

Synçylar Ýewropa üçin awgustdaky gurakçylygyň täsiriniň, iýuldaka garanyňda, has agyr boljakdygyny çaklaýarlar. Bu barada alymlaryň Ýewropa Komissiýasynyň sargydy bilen taýýarlan hasabatynda aýdylýar. Ony euronews...

12344

Hytaý dünýäde iň beýik meteostansiýany gurnady

Hytaý alymlary Ewerestiň gerşinde dünýäde iň beýik meteostansiýany gurnadylar. Ol 8800 metr belentlikde ýerleşýär. Ondan öňki iň beýik meteorologiýa stansiýasy 2019-njy ýylda amerikan-britan ekspedisiýasy tarapyndan...

16196

Antarktidada howa rekord derejede maýlady

Antarktidada Ukrainanyň “Akademik Wernadskiý” stansiýasy temperatura rekordyny hasaba aldy. Milli Antarktika ylmy merkeziniň Facebook sahypasynda habar bermegine görä, temperatura Selsiý boýunça +12,7 gradusa çenli...

11306

Ewerestiň buzluklary çalt eräp başlady

Ýeriň polýar sebitleri we dag buzluklary global ýylamanyň ilkinji “pidalary” boldular diýip, Ýandeks habar berýär. Aýratynam, alymlar ýüzýyllygyň ortalaryna çenli Alp daglarynyň buz örtükleriniň adamzadyň mundan...

12088

BMG: Madagaskarda 1,3 mln adam açlyk çekýär

Madagaskar adasynda adatdan daşary gurakçylyk sebäpli azyndan 1,3 mln adam açlykdan ejir çekýär. Adamlar kaktuslar we çekirtgeler bilen iýmitlenýärler. Bu barada BMG-niň Madagaskar üçin ynsanperwer kömeginiň utgaşdyryjysy...

14256

KHBS: 2030-njy ýyla çenli alty şäher suw astyna gidip biler

Dünýäniň dürli ýurtlarynda azyndan alty şäher howanyň üýtgemegi sebäpli onýyllygyň dowamynda bölekleýin ýa-da doly derejede suw astyna gidip biler. Şeýle maglumatlary Howanyň üýtgemegi boýunça hökümetara hünärmenler...

5426

BMG: 2021-nji ýyl iň yssy ýedi ýylyň biri bolup biler

Soňky ýedi ýyl meteorologiki gözegçilikleriň taryhynda iň yssy ýyllar bolup biler. 2021-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda dünýädäki temperatura 1850-1900-njy ýyllardaky ortaça temperaturadan 1,09 dereje ýokary...

6757

5G aragatnaşygy ekologiýa nähili täsir edýär?

5G aragatnaşygynyň ornaşdyrylmagy ekologiýa oňyn täsir eder. Bu barada Ericsson kompaniýasynyň saýtynda ýerleşdirilen hasabatynda habar berilýär diýip, lenta.ru belleýär.  Resminamada maglumatlary geçirmegiň has...

4013

Portugaliýa bir gezeklik plastik önümleri gadagan etdi

Portugaliýada bir gezeklik plastik önümleriniň satuwy bilen bagly gadaganlyk güýje girdi. Bu barada Sinhua agentligi habar berýär diýip, Day.Az belleýär. “Portugaliýada pagta taýajyklary, bezegler, naharhana enjamlary...

7332

Di Kaprio dünýä liderlerini adamzady halas etmäge çagyrdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio BMG-niň klimat boýunça sammiti geçirilýän Glazgo şäherine gelip, oňa gatnaşýan dünýä liderlerini adamzady halas etmek üçin hereket etmäge çagyrdy. Ol şeýle çagyryşy özüniň...

8651

Serdar Berdimuhamedow Glazgodaky COP26 sammitinde çykyş etdi

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky  Türkmenistanyň wekiliýeti  BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna...