2024-nji ýylyň iýun aýynda haýsy günlerde magnit hadysalaryna garaşylýar?

  • 01.06.2024 11:52
  • 17295
2024-nji ýylyň iýun aýynda haýsy günlerde magnit hadysalaryna garaşylýar?

2024-nji ýylyň iýun aýynda geomagnit işjeňliginiň ýokarlanmagynyň birnäçe döwürlerine garaşylýar.

Çaklamalara görä, iň güýçli magnit hadysalary:

  • 1-2-nji iýun: iň ýokary işjeňlik 4 balla ýeter;
  • 8-12-nji iýun: işjeňlik 4 baldan başlap, kem-kemden 3-e düşer;
  • 23-nji iýun: 3 ballyk tupana garaşylýar;
  • 28-29-njy iýun: işjeňlik 3 bal bolar;

Bu günlerde howa şertlerine garaşly adamlara sagdyn durmuş ýörelgesini berjaý etmek we lukmanlaryň maslahatlaryny ýerine ýetirmek, şeýle hem hroniki keselleriň agyrlaşmagynda ulanylýan zerur dermanlary ýanynda saklamak maslahat berilýär.
Şeýle hem kofe, güýçli çaý we alkogolly içgileriň sarp edilmegini azaldyp, açyk howada köp wagt geçirmek we bedenterbiýe işjeňligini çäklendirmek zerurdyr.


düýn 19:28
11399

Günüň üstünde ýene üç sany alawlama bolup geçdi: olar gysga tolkunly radioaragatnaşygyň bozulmagyna getirdi

Amaly geofizika institutynyň (FGBU "IPG") alymlary ýekşenbe güni Günde üç sany güýçli alawy hasaba aldylar, olaryň biri alawyň X klasyna ýakyn boldy. 20 minut dowam eden M9.3 alawy 23-nji iýunda Aşgabat wagty bilen...

22.06.2024 19:58
12707

Gün 20 minut dowam eden güýçli M derejeli alawy çykardy

Günüň üstünde M5.8 derejeli alaw hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutyna (FGBU "IPG") salgylanýan TASS habar berýär. 20 minut dowam eden alaw 21-nji iýunda Aşgabat wagty bilen ir sagat 04:16-da 3719...

10.06.2024 13:57
10299

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...

04.06.2024 11:02
11164

Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar. Alymlaryň...