Aý 18 ýyldan soň ilkinji gezek durar. Bu nähili bolup geçýär?

  • 16.06.2024 16:19
  • 29649
Aý 18 ýyldan soň ilkinji gezek durar. Bu nähili bolup geçýär?

Ýakynda seýrek astronomiki hadysa bolup geçer – Aý hereketini togtadar (ýa-da Aýyň uzak durmasy bolar). Bu hadysa 18,6 ýyldan bir gezek bolup geçýär diýip, Live Science neşiri habar berýär.

Bu hadysa soňky gezek 2006-njy ýylda bolupdy.
Aýyň uzak durmasy Ýeriň we Aýyň orbitalarynyň eňňit görnüşde gyşarmasy iň ýokary derejä ýetende ýüze çykýar. Bu döwürde Aý diapazonyň iň çetki nokatlarynda: demirgazykda we günortada dogup-batýar. Ol demirgazyk-gündogardan dogup, demirgazyk-günbatarda batýar, şeýle hem günorta-gündogardan dogup, günorta-günbatarda batýar.
Aýyň uzak durmasy wagtynda Stounhenj ýaly köp gadymy desgalar Aýyň dogýan we batýan nokatlaryna gabat gelýär, bu bolsa gadymy adamlaryň oňa aýratyn ähmiýet berendigini görkezýär.
Aýyň ýetip gelýän uzak durmasynyň iň ýokary derejesi 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda we 2025-nji ýylyň martynda bolar. Onuň görünmegi, esasan, aýyň fazasyna, syn edýän adamyň ýerleşýän ýerine we howa şertlerine baglydyr. Syn etmek üçin iň amatly wagt - Aýyň dogup, Gün ýaşyp batýan wagty.
Aýyň indiki uzak durmasy 2042-nji ýylda bolar diýip garaşylýar.


16.07.2024 13:32
4914

Alymlar buzluklaryň eremegini emeli usulda haýallatmagy teklip edýärler

Howanyň üýtgemegi, iri buzluklaryň eremegi sebäpli deňiz derejesiniň ýokary galmagy ýaly, eýýäm juda duýulýan netijelere getirip ugrady. Ählumumy maýlama garşy göreşmegiň esasy serişdesi senagaty optimallaşdyrmak...

06.07.2024 22:09
5827

Ýer öz orbitasynyň Günden iň uzak nokadyna bardy

5-nji iýulda Ýer öz orbitasynyň Günden iň uzak nokady bolan afeliý nokadyna ýetdi. Şol gün planetamyz Günden 152 million kilometr uzaklykda ýerleşip, bu Güne iň ýakyn nokady bolan perigeliýden 5 million kilometr...

05.07.2024 14:33
5783

Ýakyn aýlarda adaty göz bilen hem ýyldyzyň partlamasyny görüp bolar

T Coronae Borealis, şeýle-de T CrB ýa-da "Lowlap ýanýan ýyldyz" ady bilen tanalýan ýyldyz partlamagyň öň ýanynda dur. Partlamanyň örän güýçli boljakdygy we Ýerden adaty göz bilen seredeňde hem görünjekdigi bellendi...

26.06.2024 18:20
18528

Ertir Ýeriň golaýyndan soňky 125 ýylda iň iri asteroidleriň biri uçup geçer

27-nji iýunda Ýere 2011 UL21 asteroidi ýakynlaşar. Onuň diametri 2,3 kilometre ýetip, ol soňky 125 ýylyň içinde planetamyzyň golaýyndan geçen iň uly obýektleriň biri bolar diýip, Ýewropa kosmos gullugynyň (ESA)...