Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

  • 03.06.2024 16:00
  • 15025
Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki hadysa Ýerden syn etmek mümkin bolmaz – Günüň ýagty şöhleleri asman jisimlerine seretmäge päsgel berer. Diňe Saturny gysga wagtlyk Gün dogmazdan ozal aýdyň asmanda gözýetimden pesde görmek bolar.
Ýörişiň dowamynda ähli planetalar Günüň golaýynda bir hatara şeýle tertipde düzülerler: Gün, Wenera, Ýupiter, Merkuriý, Uran, Mars, Neptun we Saturn.
Şeýle-de, duşenbe güni planetalara “azalýan” Aýyň inçejik orak bölegi goşular, ol Marsa ýakyn bolar, sişenbe güni Merkuriý bilen Ýupiteriň arasynda bolsa bary-ýogy alty burç minuty bolar.
Belläp geçsek, planetalaryň ýörişi ortaça 20 ýyldan bir gezek bolup geçýän seýrek hadysadyr. Indiki hadysany 2040-njy ýyldan ir görmek bolmaz.


düýn 19:28
11170

Günüň üstünde ýene üç sany alawlama bolup geçdi: olar gysga tolkunly radioaragatnaşygyň bozulmagyna getirdi

Amaly geofizika institutynyň (FGBU "IPG") alymlary ýekşenbe güni Günde üç sany güýçli alawy hasaba aldylar, olaryň biri alawyň X klasyna ýakyn boldy. 20 minut dowam eden M9.3 alawy 23-nji iýunda Aşgabat wagty bilen...

22.06.2024 19:58
12662

Gün 20 minut dowam eden güýçli M derejeli alawy çykardy

Günüň üstünde M5.8 derejeli alaw hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutyna (FGBU "IPG") salgylanýan TASS habar berýär. 20 minut dowam eden alaw 21-nji iýunda Aşgabat wagty bilen ir sagat 04:16-da 3719...

16.06.2024 16:19
28637

Aý 18 ýyldan soň ilkinji gezek durar. Bu nähili bolup geçýär?

Ýakynda seýrek astronomiki hadysa bolup geçer – Aý hereketini togtadar (ýa-da Aýyň uzak durmasy bolar). Bu hadysa 18,6 ýyldan bir gezek bolup geçýär diýip, Live Science neşiri habar berýär. Bu hadysa soňky gezek...

10.06.2024 13:57
10287

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...