8714

Realme kuwwatlylygyny üýtgedip bolýan smartfon çykarar

Täze «Realme» smartfonynyň ulanyjylary enjamyň kuwwatyny sazlamak mümkinçiligine eýe bolarlar diýip, lenta.ru habar berýär. «Realme GT5» smartfonyna prosessoryň sazlamalaryny üýtgetmäge mümkinçilik berjek funksiýa...

22103

Samsung hiç hili çarçuwasyz smartfonyny görkezdi

«Samsung Display» kompaniýasy smartfonyň ähli panelini öz içine alýan «All Around Full Screen» atly tutuşlygyna çarçuwasyz ekran konseptini tanyşdyrdy. Surat Hytaýyň «Weibo» sosial ulgamynda ýerleşdirildi diýip...

12773

Emeli aň arkaly haýwanlar bilen gepleşmek mümkin bolar

Ysraýylyň Tel-Awiw uniwersitetiniň alymlary Ýossi Ýowel we Oded Rehawi emeli aňy işläp düzüjileriň öňünde haýwanlar bilen aragatnaşygy ýola goýmakda nähili päsgelçilikleriň bardygyny we näme üçin şeýle guralyň...

9506

Vivo X100 Pro Plus 200 MP-lik telefotokamera eýe bolar

Täze «Vivo X100 Pro Plus» fotoflagmanynyň esasy aýratynlyklarynyň biri optiki ýakynlaşdyrmak üçin niýetlenen 200 MP durulykly telefotokamerasy bolar. Bellenilmegine görä, täze «Vivo» smartfony her biri azyndan...

9543

Xiaomi CyberDog 2 robot iti bilen tanyşdyrdy

Xiaomi CyberDog robotlarynyň ikinji nesli bilen tanyşdyrdy. Täze robot it has ýeňil we hereketli bolup çykdy. Şeýle hem, robot indi eýesini tanap we akylly jaýy dolandyryp bilýär. CyberDog 2-niň agramy 8,9 kilograma...

11108

Apple düýpgöter täzeden dizaýn edilen «Watch X» çykarar

Apple birnäçe ýyldan soň, ilkinji gezek “Apple Watch”-iň dizaýnyny täzelemegi maksat edinýär, ýöne bu 2024-nji ýyldan bärde amal edilmez. Bu barada Bloombergiň žurnalistiniň we abraýly insaýder Mark Gurmanyň Power...

12888

Barmaga dakylýan kompýuter syçanjygy döredildi

Germaniýaly işläp düzüjiler kompýuter syçanjygy ýaly işleýän, ýöne eliň aýasy bilen göni galtaşyk zerurlygy bolmadyk barmaklara dakylýan «Clip Mouse» enjamyny tanyşdyrdylar. «Clip Mouse» süýem we orta barmaklara...

8423

OnePlus-yň täze smartfony 17 minutda 100% zarýad alyp biler

OnePlus kompaniýasy 16-njy awgustda Hytaýda özüniň täze OnePlus Ace 2 Pro smartfonyny hödürlär. Bu täzeligiň esasy aýratynlyklarynyň biri 150 Wt kuwwatly ultratizlikli zarýad beriji SuperVOOC S bolar. Onuň kömegi...

19690

Körler üçin düwmeli Android smartfonlar satuwa çykaryldy

Ykjam tehnologiýalaryň önümçiligine ýöriteleşen «RAZ Mobility» amerikan kompaniýasy görüş ukyby bozulan adamlar üçin ýörite işlenilip düzülen «SmartVision 3» smartfonyny tanyşdyrdy diýip, gazeta.ru habar berýär...

27812

Täze smartfon zarýadynyň kuwwatlylygy boýunça rekord goýar

«Infinix» kompaniýasy özüniň täze «GT 10 Pro» oýun smartfonyny tanyşdyrmaga taýýarlyk görýär. Ol «Nothing Phone 2-ä» meňzeş dizaýna we smartfonlaryň bazaryndaky tiz çalt zarýad almak mümkinçiligine eýe bolar diýip...

12574

Rus alymlary «akylly» lybaslar üçin mata döretdiler

Tomsk politehniki uniwersitetiniň alymlary neýlon matanyň we grafeniň dikeldilen oksidiniň esasynda «akylly» lybaslar üçin täze materialy döretdiler diýip, RIA Nowosti habar berýär. Gibrid mata ýuwlanda hem özüniň...

29042

Apple çarçuwasyz iPhone öndürer

«Apple» korporasiýasy ekran çarçuwasy bolmadyk smartfonyň taslamasyny işläp düzýär we onuň önümçiligini 2025-nji ýylda ýola goýmagy maksat edinýär diýip, lenta.ru «The Elec» koreý neşirine salgylanyp habar berýär...

14048

Samsung kompaniýasy 130 million wonlyk täze telewizor çykardy

«Samsung» Koreýada «MicroLED» matrisaly 89 dýuýmlyk telewizorynyň satuwa çykaryljakdygyny yglan etdi diýip, «gazeta.ru» «ITHome» portalyna salgylanyp habar berýär. «MNA89MS1BACXKR» telewizory innowasion «MicroLED»...

15341

Samsung Galaxy Ring «akylly» ýüzügini işläp başlady

The Elec. ýöriteleşdirilen portalynyň habaryna görä, Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi Galaxy Ring markaly “akylly” ýüzügiň üstünde işläp başlady. Barmaga dakylýan ýüzük görnüşinde ýasalan gajetde Ýaponiýanyň...

30178

Hyundai ädimläp ýöreýän awtoulagyň üstünde işleýär

Hyundai konsepti 2019-njy ýylda görkezilen ädimläp ýöreýän awtoulagyny patentledi. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa awtoulagyň seriýalaýyn öndürilip bilinjekdigini habar berdi. Ädimläp ýöreýän awtoulaga Hyundai...

32292

BMW akylly äýnegini hödürledi

BMW ulanyjylaryň gözüniň öňünde tizligi, geçirijiligi we nawigasiýa maglumatlaryny çykarýan ConnectedRide akylly äýnekleri hödürleýär. Möhüm maglumatlar, ekranda sürüjiniň maglumatlaryny gözleriniň öňünde görkezip...

18287

Peugeot täze nesliň elektrik welosipedlerini hödürledi

Peugeot kompaniýasynyň bölümi bolan Peugeot Cycles 2023-nji ýylyň ahyrynda we 2024-nji ýylyň başynda bazara çykjak elektrikli welosipedleriň täze neslini hödürledi. Täze modelleriň üçlügine nusgawy şäher modeli...

32069

Gyrgyzystanda Asman atly innowasion şäheriň düýbi tutuldy

Gyrgyzystanda Issyk-Kul kölüniň kenaryndaky geljekki Asman şäheriniň gurluşygy üçin kapsula goýuldy. Bu barada ýurduň prezidentiniň saýtynda habar berilýär diýip, realty.rbc.ru belleýär. Gyrgyzystanyň prezidenti...

19489

Singapuryň howa menzilini robot-polisiýalar goraýar

Polisiýanyň patrul-robotlary durmuşa ukyplylygyny subut etmek üçin, bäş ýyldan gowrak synagdan soň, Singapuryň hemme ýerinde ýuwaş-ýuwaşdan ornaşdyrylýar. Boýy 1,7 metr töweregi bolan robotlar wakanyň bolan ýerine...