40631

Beýik Britaniýanyň şa aýaly aradan çykdy

Beýik Britaniýanyň şa aýaly Ýelizaweta II Şotlandiýadaky Balmoral galasynda 96 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Bukingem köşgi tarapyndan penşenbe güni ýaýradylan habarda aýdylýar diýip, TASS belleýär. “Şa aýaly...

17093

Dunaýyň suwy 80 ýyl ozalky derejesine çenli peseldi

Dunaý derýasynyň suwy soňky gezek 80 ýyl mundan ozal hasaba alnan derejä çenli azaldy diýip, Bolgariýanyň milli radiosy habar berýär. Muny belta.by ýetirýär. Ölçeýiş 23-nji awgustda Bolgariýanyň Ruse şäheriniň...

19366

Şweýsariýada 91 ýylda buzluklaryň ýarysyndan gowragy eredi

Şweýsariýada 1931-nji ýyldan bäri 1,4 müň buzlugyň ýarysyndan gowragy eredi we olaryň ereme tizligi barha ýokarlanýar. Bu barada Şweýsariýadaky institutlaryň bilelikdäki gözlegine salgylanyp, Associated Press hahar...

19778

Ýewropada gurakçylyk rekord derejä ýetýär

Synçylar Ýewropa üçin awgustdaky gurakçylygyň täsiriniň, iýuldaka garanyňda, has agyr boljakdygyny çaklaýarlar. Bu barada alymlaryň Ýewropa Komissiýasynyň sargydy bilen taýýarlan hasabatynda aýdylýar. Ony euronews...

35409

Eýranda suw joşmasynyň pidalarynyň sany 61 adama ýetdi

Eýranda suw joşmalary netijesinde soňky hepdäniň dowamynda azyndan 61 adam aradan çykdy. Bu barada şenbe güni Eýranyň Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetiniň adatdan daşary ýagdaýlar bölüminiň ýolbaşçysy Mehdi Walipur habar...

25407

Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abe aradan çykdy

Ýaponiýanyň öňki premýer-ministri Sindzo Abe anna güni janyna kast edilenden soň aradan çykdy. Bu barada Ýaponiýanyň jemgyýetçilik telewideniýesi habar berýär diýip, TASS belleýär. Ýaponiýanyň dolandyryjy Liberal...

38446

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini iberer

23-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Owganystanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Mohammad Fazel Saber bilen duşuşygy geçirildi. Türkmen daşary syýasat edarasynyň...

35018

Gonkongyň iň meşhur restorany suw astyna gitdi

Gonkongdaky meşhur ýüzýän restoran Jumbo şäherden tirkege alyp äkidilenden soň, Günorta Hytaý deňzinde agdarylyp, suw astyna gitdi. Bu barada The Seattle Times habar berýär diýip, iz.ru belleýär. Habarda restoranyň...

40797

Serdar Berdimuhamedow Kubanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Kuba Respublikasynyň Prezidenti Migel Mario Dias-Kanel Bermudese Gawana şäherindäki “Saratoga” myhmanhanasynda bolup geçen, köpsanly adam pidalaryna hem-de şikes...

16374

Taýwanda 6,4 magnitudaly ýertitreme bolup geçdi

Taýwanyň kenarynda 6,4 magnitudaly ýertitremesi bellige alyndy. Bu barada sişenbe güni Ýewropa-ortaýerdeňiz seýsmologiýa merkezi habar berdi. Ýertitremäniň ojagy 10 km çuňlukda ýerleşdi. Tebigy hadysanyň epimerkezi...