14347

Türkmenabatdan Moskwa nobatdaky ýörite uçuş amala aşyryldy

25-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guralan Türkmenabatdan Moskwa ýene-de bir çarter uçuşy amala aşyryldy. Diplomatik wekilhanada habar berişleri ýaly, S7 Airlines awiakompaniýasynyň...

21658

"Terminatoryň" ýüregi operasiýa edildi

Kino sungatynda "Terminator" filmleri bilen has meşhur bolan 73 ýaşly Şwarsenegger ýürekden operasiýa geçirdi. Aktýor Arnold Şwarsenegger ýürek operasiýasyndan soň, hassahanadan çykaryldy. Bu barada ol özüniň Twitterinde...

7329

Türkmenistan Gyrgyzystandan raýatlaryny getirer

16 sany türkmen raýaty hem-de ýurdumyzda ýaşamak hukugy bolan 2 sany Owganystanyň raýaty Türkmenistana dolanyp gelmek mümkinçiligini aldy. Olar ählumumy pandemiýa zerarly ýurdumyza gaýdyp gelmekde kynçylyk çekýärdiler...

12506

Türkmenistan Gazagystanda galan raýatlaryny alyp gaýdýar

Türkmenistan pandemiýa bilen baglylykda, dünýä döwletlerinden girizilen çäklendirmeler zerarly Gazagystanda galan raýatlaryny alyp gaýdar. ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, Gazagystandaky 100 sany Türkmenistanyň...

12562

Russiýa Türkmenistandan çarter uçuşyny amala aşyrar

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi ýüzlenmesine laýyklykda, 25-nji oktýabrda «S7» awiakompaniýasynyň Moskwa – Türkmenabat – Moskwa ugry boýunça çarter uçuşy amala aşyrylar. ORIENT agentliginiň...

9882

Türkmenistan Kazanda galan raýatlary üçin uçuş guraýar

28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Hökümeti pandemiýa netijesinde halkara awiagatnawlarynyň togtadylmagy zerarly Kazanda (Tatarystan Respublikasy, RF) galan 277 sany raýatymyzy alyp gaýtmak üçin ewakuasion uçuş gurar...

24973

Gyrgyzystanyň Prezide­nti wezipesinden çeki­ldi

Gyrgyzystanyň Prezide­nti Sooronbaý Žeenbek­ow wezipesinden çekil­mek kararyna geldi. B­u barada döwlet baştu­tanynyň metbugat gullugyna salgylanyp, RIA­ Nowosti habar berdi.­ Şeýle hem Žeenbekow ý­urtdaky syýasy...

27755

Çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanda ilata durmuş taýdan hyzmat edýän kärhanalaryň işine girizilen çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy. Ýiti öýken sowuklama keselini döredijileriň ýurdumyza getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak...

11181

Mýunhenden Türkmenabada ewakusiýa uçuşy amala aşyryldy

Düýn «Türkmenhowaýollary» agentliginiň «Boeing 737-800» kysymly uçary bilen koronawirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Bileleşiginde galmaga mejbur bolan watandaşlarymyzyň birnäçesi ýurdumyza getirildi. T5486 belgili...

20335

Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararlaryna laýyklykda, Merjen Gündogdyýewna Geldiýewa Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenildi hem...

18040

Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä belledi

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara...