ÝUNESKO-nyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider

  • 07.11.2022 12:39
  • 8576
ÝUNESKO-nyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir  bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider diýip, guramanyň hasabatynda aýdylýar. Howanyň üýtgemegine garşy  hernäçe çäreleriň görülýändigine garamazdan, Kilimanjaro wulkanyndaky, Dolomit Alplaryndaky, Pireneýlerdäki we ABŞ-daky Ýosemit milli seýilgähindäki buzluklary indi halas etmek başartmaz diýip, onuň awtorlary hasaplaýarlar.

Şol bir wagtda buzluklaryň galan üçden iki bölegini, eger ählumumy maýlama bir ýarym gradus Selsiýadan ýokary galmasa, entek saklap galsa bolar.
ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna jemi 18 600, ýagny dünýädäki her onunjy buzluk girizilendir. Olaryň umumy meýdany — 66 müň inedördül kilometr.
ÝUNESKO-nyň hünärmenleri bu buzluklaryň her ýyl takmynan 58 milliard tonna suwy ýitirýändigini duýdurýarlar. Takmynan şol mukdardaky suwy 12 aýda Ispaniýa we Fransiýa bilelikde ulanýar. Şondan ýaňa deňiz derejesi ýokary galýar, buzluklary süýji suwuň çeşmesi hasaplaýan ýerli ilatyň bolsa onuň gytçylygyndan kösenmegi mümkin.
ÝUNESKO-nyň hemralaryň maglumatlaryna esaslanýan doklady 6-18-nji noýabr aralygynda Müsürde geçjek COP27 klimat sammitiniň öňüsyrasynda çap boldy.


25.08.2022 15:45
15729

Dunaýyň suwy 80 ýyl ozalky derejesine çenli peseldi

Dunaý derýasynyň suwy soňky gezek 80 ýyl mundan ozal hasaba alnan derejä çenli azaldy diýip, Bolgariýanyň milli radiosy habar berýär. Muny belta.by ýetirýär. Ölçeýiş 23-nji awgustda Bolgariýanyň Ruse şäheriniň...

24.08.2022 19:26
18301

Şweýsariýada 91 ýylda buzluklaryň ýarysyndan gowragy eredi

Şweýsariýada 1931-nji ýyldan bäri 1,4 müň buzlugyň ýarysyndan gowragy eredi we olaryň ereme tizligi barha ýokarlanýar. Bu barada Şweýsariýadaky institutlaryň bilelikdäki gözlegine salgylanyp, Associated Press hahar...

12.08.2022 12:12
18684

Ýewropada gurakçylyk rekord derejä ýetýär

Synçylar Ýewropa üçin awgustdaky gurakçylygyň täsiriniň, iýuldaka garanyňda, has agyr boljakdygyny çaklaýarlar. Bu barada alymlaryň Ýewropa Komissiýasynyň sargydy bilen taýýarlan hasabatynda aýdylýar. Ony euronews...

25.03.2022 13:59
12201

Alymlar Ýer togalagynyň iki polýusynda-da adatdan daşary maýlamany bellige aldylar

ABŞ-nyň Gar we buz boýunça milli maglumatlar  merkeziniň alymlary Ýer togalagynyň iki polýusynda-da deňine  adatdan daşary maýlamanyň bardygyny anykladylar. Bu barada 19-njy martda  Associated Press agentligi habar...