2946

ÝUNESKO Berliniň tehnosyny medeni mirasyň sanawyna goşdy

Berliniň tehnosy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu barada ÝUNESKO-nyň komissiýasy habar berdi. Berliniň tehno-sahnasyny ÝUNESKO-nyň sanawyna goşmak haýyşy bilen 2022-nji we 2023-nji ýyllarda...

8512

Taý Täze ýyly ÝUNESKO-nyň sanawyna girizildi

Tailandyň milli Täze ýyly bolan Songkran baýramy ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. «Maddy däl medeni mirasy gorap saklamak boýunça hökümetara komitetiň 18-nji mejlisi Tailanddaky...

4136

Aşgabat ÝUNESKO-nyň Döredijilik şäherleriniň toruna girdi

Aşgabat ÝUNESKO-nyň Döredijilik şäherleriniň torunda (UCCN) «Dizaýn» kategoriýasyna goşuldy. Bu barada Guramanyň resmi saýtynda habar berildi. Aşgabat şäheri dünýäniň medeni pudagyň ösüşine goldaw bermek üçin hyzmatdaşlygy...

4528

Serdar Berdimuhamedow ÝUNESKO-nyň Baş direktoryny gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş direktory hanym Odre Azulä Türkmenistanyň bu gurama agza bolmagynyň 30 ýyllygy...

5442

ABŞ ýene ÝUNESKO-nyň agzasy boldy

ABŞ-nyň ÝUNESKO-nyň düzümine gaýdyp gelmek prosesi tamamlandy, Birleşen Ştatlar guramanyň 194-nji agza döwleti boldy. Bu barada ÝUNESKO-nyň metbugat gullugy tarapyndan ýaýradylan habarda aýdylýar diýip, TASS habar...

7511

Magtymguly adyndaky TDU-da ÝUNESKO kafedrasy işläp başlady

Şu gün, 18-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Medeni miras: geçmişden geljege» ÝUNESKO kafedrasynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu barada uniwersitetiň resmi saýty habar berýär. ÝUNESKO...