4423

ÝUNESKO Fudzi dagyna barýan demir ýoluň gurluşygyny goldady

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) ekspertleri syýahatçylaryň uly akymynyň bu etraba ýetirýän zyýanynyň möçberini azaltmak maksady bilen, ýurduň ýaşaýjylary...

21529

ÝUNESKO: 244 mln çaga 1-nji sentýabrda mekdebe baryp bilmedi

ÝUNESKO-nyň Baş direktory Odre Azule halkara jemgyýetçiligini her bir çaganyň bilime elýeterliligini üpjün etmek boýunça tagallalary “kollektiw mobilizlemäge” çagyrdy. Bu barada BMG-niň saýty belleýär. “Dünýäniň...

8128

ÝUNESKO bilim pudagynda Türkmenistana goldaw berýär

BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça ýöriteleşdirilen guramasy (ÝUNESKO) Türkmenistana bilim pudagynda tehniki goldaw berýär. Bu barada Trend agentligine ÝUNESKO-da habar berildi.  “ÝUNESKO Türkmenistanyň hökümetine...

3063

Batumi ÝUNESKO-nyň aýdym-saz şäheri statusyny aldy

ÝUNESKO Gruziýanyň Batumi şäherine (Ajariýa AR) aýdym-saz şäheri statusyny bermek bilen, guramanyň döredijilik şäherleriniň toruna goşdy. Bu barada Ajariýa hökümetiniň habarynda aýdylýar diýip, TASS habar berýär...

3593

Liwerpul ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndan aýryldy

ÝUNESKO Liwerpul portuny Bütindünýä mirasynyň ýadygärligi statusyndan mahrum etdi, çünki ol başlanan gurluşyk sebäpli XVIII-XIX asyrlarda söwda portunyň ösüşiniň nusgasy hökmünde gymmatyny düzýän “özboluşly aýratynlyklaryny...

1412

Bolonýanyň portikleri ÝUNESKO-nyň Mirasyna girip biler

Şu hepdäniň ahyrynda Hytaýda bir ýyllyk arakesmeden soň ilkinji gezek ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasy komitetiniň sessiýasy geçiriler. Täze ýylda ÝUNESKO-nyň Mirasy adyna dalaşgärleriň arasynda Bolonýanyň portikleri...

9546

Orhid köli ÝUNESKO-ny alada goýýar

Balkan ýarymadasynda ýerleşýän Orhid köli we onuň töwerekleri ÝUNESKO-nyň goragy astynda saklanýar. Ýöne ekologlar howsala düşýärler: binalaryň gurulmagy we hapalanma bu tebigy suw howdanynyň ekoulgamyna we biodürlüligine...

  • «
  • »