ÝUNESKO Barselonany 2026-njy ýylda dünýä binagärlik paýtagty hökmünde saýlady

  • 20.04.2024 09:04
  • 6225
ÝUNESKO Barselonany 2026-njy ýylda dünýä binagärlik paýtagty hökmünde saýlady

ÝUNESKO Halkara binagärler birleşigi bilen bilelikde Barselonany 2026-njy ýylda dünýä binagärlik paýtagty hökmünde saýlady. Bu titul şäheriň binagärlik, şäher meýilnamalaşdyrylyş we durnukly ösüş gymmatlyklaryny öňe sürmäge meýilliligini ykrar edýär. Bu barada “Arch Daily” salgylanyp, life.liga.net habar berýär.

2026-njy ýylyň fewral aýyndaky Santa Eluàlia festiwalyndan başlap, 2026-njy ýylyň dekabr aýyndaky Santa Llucia festiwalyna çenli on aýyň dowamynda şäher jemgyýetçiligi çekmäge gönükdirilen birnäçe çäreleri geçirmegi meýilleşdirýär. Paýtagtda medeni taýdan ähmiýetli binalarda sergiler, ussatlyk sapaklary, konferensiýalar we açyk gapylar günleri geçiriler. Bu çärelere diňe ýerli däl, halkara guramalar hem goşulmaga çagyrylýar.
Meýilleşdirilen çäreleriň arasynda Bütindünýä binagärlik kongresi hem bar. Bu kongres meýilleşdirilen çäreler bilen bilelikde Barselonany öz şäher gurluşynda inklýuziwlik we durnuklylyk ýörelgelerini jemleýän şäher hökmünde görkezmegi maksat edinýär.
Mundan başga-da, açylyş we ýapylyş dabaralarynda tutuş şäher boýunça ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň obýektleriniň yşyklandyrylyşy meýilleşdirilýär.
Barselonanyň dünýä binagärlik paýtagty hökmünde şygary – “Bir şu gün, bir ertir”. Barselona Kopengagenden we Rio-de-Žaneýrodan soň dünýä binagärlik paýtagty derejesini göterýän üçünji şäher bolar.
Halkara binagärler birleşigi 1948-nji ýylda döredildi. Bu ÝUNESKO tarapyndan goldanylýan we hökümete degişli bolmadyk guramadyr. Onuň maksady durnukly geljegi emele getirmekde we global kynçylyklary çözmekde binagärligiň we şäher meýilnamalaşdyrylyşynyň ähmiýetini görkezmekden ybarat.


düýn 09:50
9533

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
12938

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8508

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7469

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...