ÝUNESKO Berliniň tehnosyny medeni mirasyň sanawyna goşdy

  • 16.03.2024 14:00
  • 2847
ÝUNESKO Berliniň tehnosyny medeni mirasyň sanawyna goşdy

Berliniň tehnosy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu barada ÝUNESKO-nyň komissiýasy habar berdi.

Berliniň tehno-sahnasyny ÝUNESKO-nyň sanawyna goşmak haýyşy bilen 2022-nji we 2023-nji ýyllarda Rave the Planet täjirçilik däl guramasy çykyş etdi – bu pikiri goldamak üçin bolsa ýörite şüweleňler geçirildi.
Berlin tehnosy elektron sazyna degişli bolup, žanr hökmünde 1980-nji ýyllaryň ahyrynda Berlin diwary ýykylandan soň döredi. Ol tanslylygy, çalt depgini, industrial ses semplleriniň ulanylmagy bilen tapawutlanýar. Şeýle-de, onda wokal ýok diýen ýaly.
Maddy däl medeni miras obýektleriniň sanawyna Germaniýanyň başga-da birnäçe däp-dessurlary girizildi. Olaryň arasynda Saksoniýadaky alpinizm, Finsterwalde şäherindäki “Biz Finsterwalde aýdymçylary” aýdymynyň ýerine ýetirilişi we beýlekiler bar.
ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawy 2003-nji ýyldan bäri hereket edýär.


02.04.2024 14:38
12921

Adidas Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçelerinde 44-lük belgini gadagan edýär

Adidas kompaniýasy Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçeleri sargyt edilende janköýerlere 44-lük oýun belgisini saýlamagy gadagan etmek kararyna geldi. Bu barada Sport Bild habar berýär. Bu milli ýygyndynyň...

09.03.2024 17:07
16326

Germaniýada ilkinji gezek Oraza aýy giňden belleniler

Oraza aýy Germaniýada ilkinji gezek giňden belleniler. Maýnyň boýundaky Frankfurt şäheri bu baýramçylyk üçin bezelen ýurduň ilkinji şäheri boldy diýip, MIR 24 habar berýär. Munuň esasy sebäbi indi ol ýerdäki her...

07.03.2024 10:33
2515

Berlin kinofestiwaly – 2025-iň geçiriljek senesi yglan edildi

Berlin kinofestiwalynyň müdirligi geljek ýyl üçin seneleri anons etdi. 75-nji ýubileý kinofestiwaly 2025-nji ýylyň 13 – 23-nji fewralynda geçiriler. Bu barada film.ru belleýär. Bäsleşigiň maksatnamasy onuň geçiriljek...

01.03.2024 15:01
3994

Berlinde Parfiýa imperiýasynyň we seljuklar mirasynyň ýadygärlikleriniň sergisi geçirilip bilner

Berliniň Milli muzeýinde Parfiýa imperiýasynyň we seljuklaryň mirasynyň ýadygärlikleriniň sergisi geçirilip bilner. Bu mesele Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň wekilleriniň muzeýiň ýolbaşçylary bilen geçiren...