ABC: ABŞ-da «Ien» tupanynyň pidalarynyň sany 100 adamdan geçdi

  • 04.10.2022 15:12
  • 27069
ABC: ABŞ-da «Ien» tupanynyň pidalarynyň sany 100 adamdan geçdi

Geçen hepdede ABŞ-nyň Florida ştatyna baran «Ien» tupany zerarly azyndan 103 adam aradan çykdy. Bu barada sişenbe güni ABC telekompaniýasy habar berdi.

Onuň berýän maglumatlaryna görä, ýerli häkimiýetler 99 adamyň, ýene-de 4 adamyň Demirgazyk Karolina ştatyndan aradan çykandygyny habar berdiler.
Dördünji derejä eýe bolan «Ien» tupany Florida ştatynyň kenarýakasyna çarşenbe güni ýetdi. Penşenbe güni ol tropiki tupan derejesine çenli peseldi, emma soň sekuntda 33 metr tizlige ýetýän şemally birinji derejä çenli güýçlendi. Floridanyň gubernatory Ron Desantisiň aýtmagyna görä, weýrançylyklary doly dikeltmek üçin ýyllar gerek bolar. Ştatda 556 müňden gowrak adam elektrik togundan kesildi.

Ak tam ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň ýoldaşy Jill bilen bilelikde 5-nji oktýabrda Florida baryp görjekdigini mälim etdi.


29.12.2022 07:47
22684

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26227

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27709

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19085

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...