Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

  • 22.11.2022 16:39
  • 17903
Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär.

Maglumatlara görä, 151 adam dereksiz ýiten hasaplanylýar. Şeýle hem habar berlişi ýaly, 7 müňden gowrak adam tebigy betbagtçylygyň zyýany zerarly öýüne dolanyp bilmeýär.
Häzirki wagtda Günbatar Ýawa welaýatynda Çiandžur okrugynda 700-den gowrak binanyň, şol sanda ýaşaýyş jaýynyň, mekdepleriň we hassahanalaryň ýumrulandygy mälim.
Ýer titremäniň epi merkezi paýtagt Jakartadan 74 km günorta-gündogarda ýerleşdi.


30.11.2022 18:02
22163

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
24793

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

04.10.2022 15:12
25921

ABC: ABŞ-da «Ien» tupanynyň pidalarynyň sany 100 adamdan geçdi

Geçen hepdede ABŞ-nyň Florida ştatyna baran «Ien» tupany zerarly azyndan 103 adam aradan çykdy. Bu barada sişenbe güni ABC telekompaniýasy habar berdi. Onuň berýän maglumatlaryna görä, ýerli häkimiýetler 99 adamyň...

20.09.2022 14:36
17958

Meksikada 7,6 magnitudaly güýçli ýer titreme bolup geçdi

Duşenbe güni Meksikada bolup geçen 7,6 magnitudaly ýer titremesiniň netijesinde, häzirki maglumatlara görä, bir adam aradan çykdy diýip, NBC News habar berýär. Bellenilip geçilişi ýaly, ol adam Kolima ştatynda...