Hindistanda asma köprüde heläk bolanlaryň sany 130-dan geçdi

  • 31.10.2022 14:49
  • 36041
Hindistanda asma köprüde heläk bolanlaryň sany 130-dan geçdi

30-njy oktýabrda agşam Hindistanyň Gujarat ştatyndaky Morbi şäherinde pyýadalar üçin niýetlenen asma köpriniň ýumrulmasy zerarly aradan çykanlaryň sany 132-ä ýetdi, ýene-de iki adam dereksiz ýiten hasaplanylýar. Hadysanyň bolan ýerinde gözleg işleri tamamlanyp barýar diýip, ştatyň içeri işler ministri Harş Şanghawi beýan etdi. Bu barada Times of India habar berýär.

NDTV 141 adamyň aradan çykandygyny we 177 adamyň halas edilendigini habar berýär.
XIX asyryň ahyrynda gurlan köpri ýarymýyllyk abatlaýyş işleriniň gutaranyna birnäçe gün geçenden soň, Diwali baýramçylygynyň gyzgalaňly bellenilýän wagty ýumruldy. Deslapky garaýşa görä, köpriniň ýumrulmagynyň sebäbi — adamyň aşa köp bolmagy.


01.11.2022 00:36
37162

Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa hem-de Premýer-ministr Narendra Modä ýurduň Gujarat ştatynda köpriniň...

01.11.2022 00:27
24280

Serdar Berdimuhamedow Hindistandaky pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa hem-de Premýer-ministr Narendra Modä ýurduň Gujarat ştatynda köpriniň ýykylmagynyň köp sanly adam pidalaryna...

29.06.2022 05:54
11968

Assam hindi ştatyndaky suw joşmasynyň pidalarynyň sany 135-e ýetdi

Hindistanyň Assam ştatyndaky suw joşmasynda heläk bolanlaryň sany soňky gije-gündiziň dowamynda sekiz adam artyp, 135-e ýetdi. Bu barada sişenbe güni Hindustan Times gazeti habar berdi. Assamdaky suw joşguny bilen...

19.06.2022 17:01
19485

Hindistanda suw joşmasy netijesinde pida bolanlaryň sany 63-e ýetdi

Hindistanyň demirgazyk-gündogaryndaky Assam we Meghalaýa ştatlarynda güýçli ýagyşlar sebäpli emele gelen suw joşmalarynyň, süýşgünleriň netijesinde adam pidalarynyň sany 63-e ýetdi. Bu barada ýekşenbe güni Press...