Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

  • 30.11.2022 18:02
  • 26722
Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän çalt üýtgäp biljekdigini duýdurdy. Bu barada Anadolu agentligi habar berýär.

Ştatyň häkimiýetleri ýaşaýjylaryň ewakuasiýa we “lawa akymynyň ugry üýtgän ýagdaýynda iň ýaramaz hadysa” taýýar bolmalydygyny aýtdylar.
Gawaýlaryň wulkan obserwatoriýasynyň wekili wulkan atylandan soň ýerasty titremeleriň hem bolandygyny habar berýär.
Saglygy goraýyş departamentiniň maglumatlaryna görä, Gawaý adalarynda howanyň hili gözegçilikde saklanýar we häzirki wagtda kadaly hasaplanýar.


düýn 20:04
15069

Pidalaryň sany artýar: Türkiýede we Siriýada ýer titremeleriniň pidalary barada maglumat (täzelendi)

Türkiýäniň günorta-gündogarynda Kahramanmaraş welaýatynda epi merkezi ýerleşen ýer titremäniň pidalarynyň sany 1498 ýetdi, 8,5 müňden gowrak adam şikes aldy. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Hökümetinde Adatdan...

düýn 13:00
25306

Türkiýede 7,4 magnitudaly güýçli ýer titreme boldy. 284 adam aradan çykdy

6-njy fewralda Türkiýäniň günorta-gündogarynda 7,4 magnitudaly ýer titreme bolup geçdi. Güýli ýer titremäniň netijesinde duşenbe güni aradan çykanlaryň sany 284 adama ýetdi. Bu barada Türkiýäniň wise-prezidenti...

29.12.2022 07:47
23032

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

23.11.2022 08:52
28729

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...