Türkmenistan suw joşmalaryndan ejir çekýän Pakistana ynsanperwerlik kömegini iberer

  • 03.09.2022 08:33
  • 21394
Türkmenistan suw joşmalaryndan ejir çekýän Pakistana ynsanperwerlik kömegini iberer

Pakistan Yslam Respublikasynda bolup geçýän tebigy betbagtçylyklaryň köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere we uly möçberli weýrançylyklara getirendigini göz öňünde tutup, Türkmenistan 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda dostlukly pakistan halkyna ynsanperwerlik kömegini iberer.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 2-nji sentýabrda gol çeken Kararyna laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, Dokma senagaty ministrligi, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi degişli derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri, harytlary, azyk önümlerini ynsanperwerlik kömegi hökmünde Pakistan Yslam Respublikasyna muzdsuz bermäge borçly edildi. Daşary işler ministrligine bolsa 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Pakistan Yslam Respublikasyna ynsanperwerlik kömeginiň iberilmegini we gowşurylmagyny guramaçylykly geçirmek tabşyryldy.
Dünýäniň iri habarlar gulluklary häzirki wagtda Pakistanda güýçli ýagyşlar zerarly iýun aýynyň ortalaryndan bäri dowam eden suw joşmalarynyň weýrançylyklary netijesinde aradan çykanlaryň sanynyň 1 müň 200-den geçendigini habar berýärler. 


02.02.2023 09:15
34866

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurduň Peşewar şäherindäki metjitde bolup geçen, köp sanly adam...

29.12.2022 07:47
22790

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

01.12.2022 09:13
15314

Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygy Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly Si Szinpine gynanç hatyny iberdi. «Ol durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünlikleri gazanan maksada okgunly...

30.11.2022 18:02
26349

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...