6328

Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň ilkinji suratlaryny görkezdi

Hytaýyň “Çane-6” missiýasynyň çäginde uçurylan Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň we Günüň ilkinji suratlaryny aldy. Emeli hemranyň agramy bary-ýogy 7 kg, ony Pakistanyň kosmos tehnologiýalary institutynyň we Şanhaý...

75556

Agramyna gyzyl tölenen gelin... Bu erteki däl, hakykat

Asly pakistanly gurply söwdagärleriň biri Muhammet durmuş toýunyň üýtgeşik hem-de ýatda galyjy bolmagy üçin Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde täsin bir dabara gurnady. Üýşmeleňe çagyrylan myhmanlaryň...