Pakistanyň ilçisi Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

  • 16.04.2024 22:04
  • 7849
Pakistanyň ilçisi Türkmenistanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Şu gün, 16-njy aprelde Pakistanyň Türkmenistanda wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahsan Wagan Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginiň agşamky sanynda habar berildi.

Diplomat Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Asif Ali Zardariniň hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Mian Muhammad Şahbaz Şarifiň mähirli salamyny ýetirdi. 
Netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda ykdysadyýetiň köp pudaklarynda, ilkinji nobatda, ýangyç-energetika toplumynda, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynda köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň giň meseleleri boýunça pikir alşyldy. Söwda-ykdysady gatnaşyklara aýratyn üns berildi. 
Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisini gurmak, şeýle hem Türkmenistan – Owganystan – Pakistan (TOP) ugry boýunça optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny we elektrik geçirijisini çekmek taslamalaryny durmuşa geçirmegiň depginini mundan beýläk-de ýokarlandyrmagyň mümkinçilikleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy. 
Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu giň gerimli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi tutuş sebitiň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmegine kuwwatly itergi berer. 


şu gün 11:53
2215

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9520

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18943

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

18.06.2024 15:43
2865

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...