Pakistanyň Prezidenti Türkmenistan bilen söwda şertnamasynyň tiz baglaşylmagyna umyt bildirdi

  • 02.04.2024 15:20
  • 12595
Pakistanyň Prezidenti Türkmenistan bilen söwda şertnamasynyň tiz baglaşylmagyna umyt bildirdi

Pakistanyň täze saýlanan Prezidenti Asif Ali Zardari Türkmenistanyň Yslamabatdaky ilçisi Atajan Möwlamow bilen duşuşykda iki ýurduň arasynda üstaşyr söwda şertnamasynyň tiz baglaşylmagyna umyt bildirdi. Bu barada Orient habar berýär.

Zardariniň belleýşi ýaly, şertnamanyň baglaşylmagy söwdany giňeltmäge, sebit gatnaşyklaryny berkitmäge we sebitdäki ykdysady işjeňligi ýokarlandyrmaga kömek eder. Şeýle-de, taraplar Pakistanyň ykdysadyýeti üçin möhüm ähmiýete eýe boljak hem-de onuň energetika zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berjek TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň çalt tamamlanmagyna gyzyklanma bildirdiler.
Zardari Pakistanyň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berýändigini belledi. Ol Yslamabadyň ýokary derejede alyş-çalşygy giňeltmäge we iki ýurduň arasyndaky söwda möçberini artdyrmaga ýykgyn edýändigini aýtdy.
Prezident Türkmenistana eden saparlaryny ýatlady. 2010-njy ýylda ol TOPH sammitine gatnaşmak üçin biziň ýurdumyza geldi, 2013-nji ýylda bolsa dördünji Halkara Nowruz festiwalynyň myhmany boldy. 


şu gün 18:12
861

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
2689

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
2413

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...