Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň ilkinji suratlaryny görkezdi

  • 31.05.2024 11:04
  • 6233
Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň ilkinji suratlaryny görkezdi

Hytaýyň “Çane-6” missiýasynyň çäginde uçurylan Pakistanyň ICUBE-Q hemrasy Aýyň we Günüň ilkinji suratlaryny aldy.

Emeli hemranyň agramy bary-ýogy 7 kg, ony Pakistanyň kosmos tehnologiýalary institutynyň we Şanhaý uniwersitetiniň alymlary bilelikde döretdiler.
ICUBE-Q, “Çane-6” üstünlikli uçurylandan soň, 8-nji maýda Aý orbitasynda ýerleşdirildi. Ýerleşenden soň gysga wagtyň içinde Aýyň we Günüň suratlaryny aldy we magnit meýdany barada maglumatlary ýygnady.
Gynansagam, hemra öz wezipelerinden birini -  “Çane-6”-ny surata düşürmek wezipesini ýerine ýetirip bilmedi.
Şeýle-de bolsa, ICUBE-Q tarapyndan alnan maglumatlar Pakistanyň kosmos programmasy üçin möhüm ädimdir. Bu Pakistanyň ilkinji Aý missiýasy we ýurduň kosmos pudagynda Hytaý bilen hyzmatdaşlygynyň täze tapgyrynyň başlangyjydyr.
Pakistan eýýäm Hytaýyň Halkara ylmy Aý stansiýasyny döretmek taslamasyna goşuldy we geljekdäki “Çane-8” missiýasy bilen ýük ugratmak barada ýüz tutdy.
Hytaýyň Milli kosmos müdirliginiň wekilleri ICUBE-Q tarapyndan ýygnalan we düşürilen ylmy maglumatlary hem-de ilkinji suratlary Pakistan tarapyna geçirdi.


şu gün 15:29
13

Ylmy açyş: Piller biri-birine at dakýarlar

Afrikadaky piller biri-birleri üçin özboluşly atlary oýlap tapyp, şolara seslenýärler. Bu barada Nature Ecology & Evolution žurnalynda çap edilen täze ylmy gözlegde aýdylýar. Kornell uniwersitetiniň gözlegçileri...

şu gün 15:28
62

Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagy tapyldy

Barlagçylar garaşylmadyk açyş edip, Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagyny tapdylar. Ozal Gün radiasiýasynyň derejesiniň ýokarydygy we atmosferanyň dykyz däldigi sebäpli bu ýerde suw gyrpagynyň emele gelmeginiň mümkin...

şu gün 07:23
4735

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady. "Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde...

düýn 14:21
12661

Ýuwaş ummanyndan 15 müň ýyl ýaşap bilýän jandar tapyldy

Meksika bilen Gawaýiniň arasynda ýerleşýän Klarion Klipperton zolagyna 45 günlük ekspedisiýanyň dowamynda Geteborg uniwersitetiniň gözleg topary çuň düzlükde ýaşaýan täze görnüşleri tapdy. Iňlis gämisi “Jeýms Kukda”...