Pakistan TOPH taslamasynyň 2024-nji ýylyň 2-nji çärýeginde makullanmagyna garaşýar

  • 22.04.2024 21:22
  • 12276
Pakistan TOPH taslamasynyň 2024-nji ýylyň 2-nji çärýeginde makullanmagyna garaşýar

Türkmenistan - Owganystan - Pakistan - Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasyna gatnaşyjylaryň biri bolan Pakistan 2024-nji ýylyň ikinji çärýeginiň ahyryna çenli taslamanyň gutarnykly makullamanmagyna garaşýar. Munuň özi ýurtda gaza bolan islegi kanagatlandyrmakda möhüm orun eýelejek gazgeçirijiniň gurluşygyna girişmäge mümkinçilik berer. 

Şeýle beýan bilen Pakistanyň Energetika ministrliginiň nebit bölüminiň howandarlygynda iş alyp barýan we gaz pudagynda strategiki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen meşgullanýan «Inter State Gas Systems» kompaniýasy çykyş etdi. Muny Nebit-Gaz elektron gazeti habar berýär.
S&P Global-yň hasabatyna laýyklykda, Pakistanda gaz ýetmezçiligine gözegçilik edilýär, çünki islegiň möçberi önümçiligiň möçberinden artyk gelýär.
Her ýylda Türkmenistandan 33 mlrd kub metr gazy Owganystanyň üsti bilen Pakistana we Hindistana iberjek TOPH gaz geçirijisi 2030-njy ýyla çenli Pakistanyň energetika zerurlyklarynyň 50%-ini üpjün edip biler.
Garaşylyşy ýaly, TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilmegi uglerod zyňyndylaryny azaldar we Pariž ylalaşygynyň maksatlaryna ýetmekde ädim bolar.  

«TAPI Pipeline Company Limited» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Muhammetmyrat Amanow 24-nji aprelde Parižde Türkmen energetika maýa goýum forumynda energetika geçiş şertlerinde tebigy gazyň çykarylyşynyň geljegine bagyşlap çykyş etmegi meýilleşdirýär.


şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...

şu gün 19:15
142

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri girizmegiň üstünde işleýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň...