Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

  • 02.02.2023 09:15
  • 44117
Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurduň Peşewar şäherindäki metjitde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi.

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, döwlet Baştutanynyň hatynda bellenilýär.

Serdar Berdimuhamedow şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini aýtdy, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.
Belläp geçsek, Peşewar şäherindäki metjitde duşenbe güni, 30-njy ýanwarda ýerli wagt bilen 13:40-da (13:40 aşg wagty) öýle namazy wagtynda partlama bolup geçdi. Terrorçylyk zerarly aradan çykanlaryň sany 100 adama ýetdi, azyndan 225 adam şikes aldy diýip, 31-nji ýanwarda Associated Press agentligi ýazdy. 2,3 mln ilaty bolan şäherde terrorçylykly hadysa şäheriň iň goragly etraplarynyň birinde bolup geçdi. Ýerli häkimiýetleriň bellemegine görä, partlama wagtynda metjitde 300-den gowrak adam bardy.


03.03.2023 10:33
37699

Serdar Berdimuhamedow Gresiýanyň Prezidentine pajygaly demir ýol heläkçiligi zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gresiýa Respublikasynyň Prezidenti hanym Katerina Sakellaropula Larisa şäheriniň golaýynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren pajygaly demir ýol...

20.02.2023 12:24
25833

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Türkiýä ynsanperwerlik ýüküni ugratdy

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ýer titremesinden ejir çeken Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyryny ugratdy. Bu barada guramanyň saýtynda habar berilýär. Ýyly egin-eşikleriň dürli görnüşleri...

18.02.2023 09:20
45098

Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona ýurduň Daglyk-Badahşan awtonom oblastynda bolup geçen, köp...

17.02.2023 08:03
61870

Serdar Berdimuhamedow Täjigistanda bolup geçen gar süýşgünleri zerarly gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona ýurduň Daglyk-Badahşan awtonom oblastynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine, weýrançylyklara getiren...