Boeing kompaniýasy 737 MAX modeli barada ýalňyşdyrandygy üçin $200 mln jerime tölär

  • 25.09.2022 13:33
  • 13990
Boeing kompaniýasy 737 MAX modeli barada ýalňyşdyrandygy üçin $200 mln jerime tölär

Boeing amerikan kompaniýasy maýadarlary Boeing 737 MAX uçarynyň howpsuzlygy bilen bagly ýalňyşdyrmak baradaky aýyplamalar sebäpli 200 mln dollar möçberinde jerime tölär, ýene 1 mln dollary kompaniýanyň öňki ýolbaşçysy Dennis Melenberg tölär. Bu barada ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we biržalar boýunça komissiýasynyň (SEC) saýtynda ýerleşdirilen beýanda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

“SEC-iň Boeing we Melenberg bilen bagly buýruklarynda olaryň biperwaýlyk sebäpli gymmatly kagyzlar baradaky federal kanunyň kezzapçylyk bilen göreşmäge gönükdirilen düzgünini bozandyklary aýdylýar. SEC-iň netijelerini ykrar etmezden we ret etmezden Boeing bilen Melenberg, degişlilikde, 200 mln dollar we 1 mln dollar möçberinde jerimeleri göz öňünde tutýan buýruklar bilen ylalaşdy” – diýlip, beýanda aýdylýar. Zyýan çeken maýadarlaryň bähbidine ýörite gaznanyň dörediljekdigi hem bellenilýär.

Beýana görä, kompaniýa we onuň ýolbaşçysy Boeing 737 MAX 8-iň gatnaşmagynda bolan iki awiaheläkçiliginiň ilkinjisinden soň uçaryň “asmanda uçan islendik beýleki uçarlar ýaly howpsuzdygyna” ynandyrdylar.
2018-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Indoneziýada Lion Air awiakompaniýasynyň Boeing 737 MAX 8 uçary heläkçilige uçrap, 189 adam aradan çykdy. 2019-njy ýylyň 10-njy martynda Efiopiýada Ethiopian Airlines kompaniýasynyň şuňa meňzeş uçarynyň pidasy 157 adam boldy. Netijede, Boeing-iň ýolbaşçylygy iki ýagdaýda-da uçarlaryň bortynda heläkçilikden öň MCAS ulgamynyň işinde näsazlygyň bolandygyny boýun aldy.
2019-njy ýylyň dekabrynda Melenberg işinden çekildi. 2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda onuň wezipesini Dewid Kelhun eýeledi.


şu gün 18:02
16

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

28.11.2022 09:18
18869

Türkmenistanyň DIM-i Belarusyň daşary işler ministriniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Belarus döwletiniň daşary işler ministri Wladimir Makeýiň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç bildirdi. «Wladimir Wladimirowiç Belarus döwletiniň diplomatik gullugynyň ösmegine...

23.11.2022 08:52
23693

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
17533

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...