Boeing kompaniýasy 737 MAX modeli barada ýalňyşdyrandygy üçin $200 mln jerime tölär

  • 25.09.2022 13:33
  • 14478
Boeing kompaniýasy 737 MAX modeli barada ýalňyşdyrandygy üçin $200 mln jerime tölär

Boeing amerikan kompaniýasy maýadarlary Boeing 737 MAX uçarynyň howpsuzlygy bilen bagly ýalňyşdyrmak baradaky aýyplamalar sebäpli 200 mln dollar möçberinde jerime tölär, ýene 1 mln dollary kompaniýanyň öňki ýolbaşçysy Dennis Melenberg tölär. Bu barada ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we biržalar boýunça komissiýasynyň (SEC) saýtynda ýerleşdirilen beýanda aýdylýar diýip, TASS habar berýär.

“SEC-iň Boeing we Melenberg bilen bagly buýruklarynda olaryň biperwaýlyk sebäpli gymmatly kagyzlar baradaky federal kanunyň kezzapçylyk bilen göreşmäge gönükdirilen düzgünini bozandyklary aýdylýar. SEC-iň netijelerini ykrar etmezden we ret etmezden Boeing bilen Melenberg, degişlilikde, 200 mln dollar we 1 mln dollar möçberinde jerimeleri göz öňünde tutýan buýruklar bilen ylalaşdy” – diýlip, beýanda aýdylýar. Zyýan çeken maýadarlaryň bähbidine ýörite gaznanyň dörediljekdigi hem bellenilýär.

Beýana görä, kompaniýa we onuň ýolbaşçysy Boeing 737 MAX 8-iň gatnaşmagynda bolan iki awiaheläkçiliginiň ilkinjisinden soň uçaryň “asmanda uçan islendik beýleki uçarlar ýaly howpsuzdygyna” ynandyrdylar.
2018-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Indoneziýada Lion Air awiakompaniýasynyň Boeing 737 MAX 8 uçary heläkçilige uçrap, 189 adam aradan çykdy. 2019-njy ýylyň 10-njy martynda Efiopiýada Ethiopian Airlines kompaniýasynyň şuňa meňzeş uçarynyň pidasy 157 adam boldy. Netijede, Boeing-iň ýolbaşçylygy iki ýagdaýda-da uçarlaryň bortynda heläkçilikden öň MCAS ulgamynyň işinde näsazlygyň bolandygyny boýun aldy.
2019-njy ýylyň dekabrynda Melenberg işinden çekildi. 2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda onuň wezipesini Dewid Kelhun eýeledi.


28.01.2023 17:47
46323

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen ýaragly hüjümi ýazgardy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi anna güni, 27-nji ýanwarda irden Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda bolup geçen ýaragly hüjümi ýazgaryp, Beýannama bilen çykyş...

26.01.2023 12:09
18939

Londonyň ululygyndaky aýsberg Antarktidada bölünip aýryldy

Ululygy London şäheri bilen deňleşýän ägirt aýsberg Antarktidada Brant şelfinden döwlüp aýryldy. Bu barada Britaniýanyň antarktiki gullugy (The British Antarctic Survey, BAS) tarapyndan ýaýradylan habarda aýdylýar...

16.01.2023 09:02
45452

Nepalda 72 adamly ýolagçy uçary heläkçilige uçrady

15-nji ýanwarda bortunda 72 sany adam bolan ýolagçy uçary Nepalyň Pokhara howa menziliniň golaýynda heläkçilige uçrady diýip, Associated Press agentligi Kathmandu Post neşirine salgylanyp habar berýär. Uçaryň degişli...

13.01.2023 07:56
18274

Dünýä ummany 2022-nji ýylda özüne siňdiren ýylylygynyň mukdary boýunça täze rekord goýdy

Klimatologlaryň halkara topary 2022-nji ýylda ummanlaryň ýokarky gatlaklarynda saklanýan ýylylygyň mukdary 255 zettajoul derejesine ýetip, 2020-nji ýyldakydan 10,9 zettajoul köpdür diýen netijä geldiler. Bu iş...