Ýuwaş ummanda täze ada peýda boldy

  • 27.09.2022 15:12
  • 24049
Ýuwaş ummanda täze ada peýda boldy

Tonga merkezi adalarynyň golaýynda Ýuwaş ummanyň günorta-günbatar böleginde suwasty wulkan atylandan soň, täze ada peýda boldy. Bu barada CNN habar berdi diýip, novosti.kg belleýär.

NASA-nyň Ýer obserwatoriýasynyň maglumatlaryna görä, suwuň astyndaky wulkanlaryň biri 10-njy sentýabrda oýanyp, lawa, bug we kül çykaryp başlady. Wulkan atylyp başlanandan on bir sagatdan soň, suwuň üstünde täze ada peýda boldy.
Täze adanyň göwrümi çalt ulaldy. 14-nji sentýabrda onuň meýdany 4 müň inedördül metrdi, 20-nji sentýabra çenli bolsa adanyň göwrümi 24 müň inedördül metre ýetdi.

şu gün 18:02
16

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

28.11.2022 09:18
18869

Türkmenistanyň DIM-i Belarusyň daşary işler ministriniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Belarus döwletiniň daşary işler ministri Wladimir Makeýiň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç bildirdi. «Wladimir Wladimirowiç Belarus döwletiniň diplomatik gullugynyň ösmegine...

23.11.2022 08:52
23693

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
17533

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...