Londonyň ululygyndaky aýsberg Antarktidada bölünip aýryldy

  • 26.01.2023 12:09
  • 23541
Londonyň ululygyndaky aýsberg Antarktidada bölünip aýryldy

Ululygy London şäheri bilen deňleşýän ägirt aýsberg Antarktidada Brant şelfinden döwlüp aýryldy. Bu barada Britaniýanyň antarktiki gullugy (The British Antarctic Survey, BAS) tarapyndan ýaýradylan habarda aýdylýar.

Onuň maglumatlaryna görä, takmynan, on ýyl mundan ozal hünärmenler Ueddella deňziniň golaýyndaky Kouts Ýeri kenarýakasy bilen serhetleşýän Brant buz şelfinde emele gelen jaýryklary öwrenip başladylar. 2016-njy ýylda aýsbergiň ýakyn wagtda bölünip aýryljakdygy baradaky çaklamalary göz öňünde tutup, britan polýar stansiýasy Halley kontinentiň jümmüşine 23 km süýşürildi.
Ýöne meýdany, takmynan, 1 550 inedördül km we galyňlygy 150 metre golaý bolan aýsberg şelfde saklanmagyny dowam etdi. BAS-yň maglumatlaryna görä, ägirt uly buz böleginiň gutarnykly bölünip aýrylmasy 22-nji ýanwarda bütindünýä koordinirlenen wagt boýunça 19:00 bilen 20:00 aralygynda bolup geçdi.
BAS-yň hünärmenleri bu ýagdaýy klimatyň üýtgemegi bilen baglanyşdyrman, antarktiki şelfiň tebigy özüni alyp barşy bilen düşündirýärler.


16.07.2024 13:32
4262

Alymlar buzluklaryň eremegini emeli usulda haýallatmagy teklip edýärler

Howanyň üýtgemegi, iri buzluklaryň eremegi sebäpli deňiz derejesiniň ýokary galmagy ýaly, eýýäm juda duýulýan netijelere getirip ugrady. Ählumumy maýlama garşy göreşmegiň esasy serişdesi senagaty optimallaşdyrmak...

29.05.2024 11:54
13559

Dünýäniň iň giň buzlugy pikir edilişinden has çalt ereýär: deňiz derejesi 64 sm ýokarlanyp biler

Tueýts buzlugy alymlaryň pikir edişinden has ir eräp biler. Irwaýndaky Kaliforniýa uniwersitetiniň (ABŞ), Waterloo uniwersitetiniň (Kanada) we mikrohemralary öndürýän ICEYE kompaniýasynyň (Finlýandiýa) gözlegçileri...

28.05.2024 13:26
16673

Antarktidadaky buzlukdan şäheriň ululygyndaky aýsberg döwlüp aýryldy

Antarktidadaky Brant buz ýalpaklygyndan meýdany 380 inedördül kilometre barabar aýsberg döwlüp aýryldy. Bu soňky dört ýylda sebitde uly aýsbergiň üçünji gezek döwlüp aýrylyşydyr diýip, British Antarctic Survey...

04.02.2024 20:49
11138

Howanyň üýtgemegi Arktikanyň suwlarynda täze adalaryň döremegine getirip biler

Daniýanyň Tehniki uniwersitetiniň alymlary howanyň birbada üýtgemeginiň Arktikadaky deňiz landşaftyny üýtgedip, Grenlandiýanyň töwereginde köp sanly täze adalaryň peýda bolmagyna getirip biljekdigini anykladylar...