Dunaýyň suwy 80 ýyl ozalky derejesine çenli peseldi

  • 25.08.2022 15:45
  • 16177
Dunaýyň suwy 80 ýyl ozalky derejesine çenli peseldi

Dunaý derýasynyň suwy soňky gezek 80 ýyl mundan ozal hasaba alnan derejä çenli azaldy diýip, Bolgariýanyň milli radiosy habar berýär. Muny belta.by ýetirýär.

Ölçeýiş 23-nji awgustda Bolgariýanyň Ruse şäheriniň golaýynda geçirildi. Derýanyň derejesi “nol” belliginden 72 sm peseldi. Ol öň, takmynan, 80 ýyl mundan ozal şeýle güýçli peselipdi. Şonda minus 73 sm görkeziji hasaba alyndy.
Derýanyň suwunyň derejesiniň örän pes bolmagy sebäpli gämi gatnawy hem kynlaşdy. Bolgariýa sebitindäki Dunaýyň üsti bilen diňe suwa batyş derejesi has pes bolan ýüzüş serişdeleri geçip bilýär.


13.01.2023 07:56
18151

Dünýä ummany 2022-nji ýylda özüne siňdiren ýylylygynyň mukdary boýunça täze rekord goýdy

Klimatologlaryň halkara topary 2022-nji ýylda ummanlaryň ýokarky gatlaklarynda saklanýan ýylylygyň mukdary 255 zettajoul derejesine ýetip, 2020-nji ýyldakydan 10,9 zettajoul köpdür diýen netijä geldiler. Bu iş...

07.11.2022 12:39
9462

ÝUNESKO-nyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndaky buzluklaryň üçden bir bölegi 2050-nji ýyla çenli eräp gider diýip, guramanyň hasabatynda aýdylýar. Howanyň üýtgemegine garşy  hernäçe çäreleriň görülýändigine garamazdan...

24.08.2022 19:26
18588

Şweýsariýada 91 ýylda buzluklaryň ýarysyndan gowragy eredi

Şweýsariýada 1931-nji ýyldan bäri 1,4 müň buzlugyň ýarysyndan gowragy eredi we olaryň ereme tizligi barha ýokarlanýar. Bu barada Şweýsariýadaky institutlaryň bilelikdäki gözlegine salgylanyp, Associated Press hahar...

12.08.2022 12:12
19110

Ýewropada gurakçylyk rekord derejä ýetýär

Synçylar Ýewropa üçin awgustdaky gurakçylygyň täsiriniň, iýuldaka garanyňda, has agyr boljakdygyny çaklaýarlar. Bu barada alymlaryň Ýewropa Komissiýasynyň sargydy bilen taýýarlan hasabatynda aýdylýar. Ony euronews...