16781

Gurban Berdiýew «Traktor» klubundan gitmäge taýýarlanýar

Eýranyň «Traktor» futbol klubunyň baş tälimçisi Gurban Berdiýew klubuň ýolbaşçylygyndan özüni wezipesinden boşatmagyny sorady. Sebäp — rus futbolyna dolanyp barmak zerurlygy. Bu barada penşenbe güni «Traktor» klubunyň...

5587

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

7575

5-6-njy oktýabrda Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçiriler

II Hazar ykdysady forumy 5-6-njy oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwanyň manežinde geçiriler. Çäre Russiýa Federasiýasynyň hökümet baştutany Mihail Mişustiniň, Hazar sebiti ýurtlarynyň bäşisiniň –...

5184

Eýran ýene-de üç emeli hemrany döretmegi meýilleşdirýär

Eýran golaýda orbita uçuran “Haýýam” emeli hemrasy ýaly ýene-de üç hemrany döretmegi meýilleşdirýär. Eýran alymlarynyň gatnaşmagynda täze hemralary öndürmek ýurduň Hökümetiniň gün tertibinde durýar. Bu barada Eýranyň...

34284

Eýranda suw joşmasynyň pidalarynyň sany 61 adama ýetdi

Eýranda suw joşmalary netijesinde soňky hepdäniň dowamynda azyndan 61 adam aradan çykdy. Bu barada şenbe güni Eýranyň Gyzyl Ýarymaý Jemgyýetiniň adatdan daşary ýagdaýlar bölüminiň ýolbaşçysy Mehdi Walipur habar...

4731

Eýran gazynyň eksporty 4 aýda 4 milliard dollara ýetdi

Eýran senenamasy boýunça üstümizdäki 1401-nji ýylyň ilkinji dört aýynyň içinde (21 mart - 22 iýul) Eýran dört milliard dollarlyk töweregi tebigy gazy eksport etdi diýip, çarşenbe güni Nebit ministri Jawad Oujiniň...

26803

Aşgabatdaky altynjy Hazar sammitiniň esasy netijeleri

29-njy iýunda Aşgabatda Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Russiýa...

11293

Tokaýew Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitinde özara söwda dolanyşygyny ösdürmek üçin Hazarýaka azyk merkezini döretmegi teklip etdi. Bu barada TASS habar berýär. “Gazagystanyň...

23615

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti öz işine başlady

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň sammiti öz işine başlady. Sammite gatnaşmak üçin Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary Aşgabada geldiler. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan...

6925

Serdar Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşdy

Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI Sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşdy. Söhbetdeşler...

12664

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi Aşgabada geldi

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ebrahim Raisi Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň  VI sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi. Eýranyň Prezidenti bilen bilelikde türkmen paýtagyna ýurduň ýokary derejeli...

12686

Eýranyň Prezidenti Raisi 29-njy iýunda Türkmenistana geler

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi 29-njy iýunda ýokary derejeli wekiliýete ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana sapar bilen geler. Raisi Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşar diýip,...