21472

Stambulda Ýewropada iň tizlikli metro ulgamy işe girizildi

Ýekşenbe güni Stambulda Ýewropada iň ýyndam metro ugry işe girizildi, bu türk megapolisini onuň Ýewropa böleginde ýerleşen halkara howa menzili bilen birleşdirdi. Ýerli häkimiýetiň habar bermegine görä, otlular...

16568

Jeep taryhda ilkinji gezek Ýewropada ýylyň awtomobili boldy

Ýewropada geçirilýän “Ýylyň awtomobili” (Car of the Year) bäsleşiginiň emin agzalary Jeep Avenger elektrik krossowerini ýeňiji diýip yglan etdiler. Bu markanyň modeli şu ýyl 60 ýaşyny dolduran baýraga ilkinji gezek...

13247

Horwatiýa 1-nji ýanwardan ýewro pul dolanyşygyna geçýär

Horwatiýa täze 2023-nji ýyly täze walýuta bilen garşylar: 1-nji ýanwardan başlap ýurt ýewro geçýär. Ýewropanyň umumy walýutasynyň tapgyrlaýyn, ýöne çalt girizilmeginiň bir bölegi hökmünde bankomatlaryň ýarysyndan...

7551

Porshe Ýewropanyň iň gymmat ulag kompaniýasy boldy

Sentýabr aýynyň ahyrynda IPO çykan Porsche kompaniýasy Ýewropada iň gymmat ulag öndüriji boldy. Bu barada Reýter agentligi habar berýär.  Porshe-niň paýnamalary birža goýlandan soň durnukly ösýändigini görkezdi...

4723

ÝB dört aýda rekord mukdarda Gün energiýasyny öndürdi

Maý aýyndan awgust aýy aralygynda Ýewropa Bileleşigi (ÝB) Gün panelleriniň kömegi bilen 99 terawatt/sagatdan köp elektrik energiýasyny öndürdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 28% köpdür. Bu...

15195

Moskwada Ýewropada iň uly syn ediş çarhy açyldy

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Moskwanyň “Zarýadýe” seýilgähinden wideo konferensiýa režiminde Halk hojalyk toplumynyň üstünlikleriniň sergisinde Ýewropada iň uly syn ediş çarhy we dünýäniň iň beýik çarhlarynyň...

4124

Ýewropada gazyň bahasy 1 müň kub metrine 3500 dollara ýetdi

Ýewropada gazyň birža bahalary 1 müň kub metrine 3500 dollardan geçdi. Bu barada 26-njy awgustda Londonyň ICE biržasynyň söwdalaşyklarynyň netijeleri habar berýär. Niderlandlarda TTF habynda sebtýabrdaky fýuçersleriň...

3367

Günbatar Ýewropada noutbuk satuwy dörtden bir peseldi

Canalys kompaniýasy şu ýylyň ikinji çärýeginde Günbatar Ýewropada şahsy kompýuterler bazaryny öwrenmek bilen çykaran netijelerini ýaýratdy. Pudak Hytaýdaky pandemiýa bilen bagly çäklendirmeler, şeýle-de geosyýasy...

4082

Ýewropa kosmosdan Gün energiýasyny almagy meýilleşdirýär

Ýewropanyň kosmos agentligi (ESA) şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň ministrleriniň duşuşygynda kosmos Gün elektrostansiýasynyň taslamasynyň tehniki-ykdysady taýdan esaslandyrylmagy...

9523

Ýewropa sanly pasportlara geçip başlady

Adaty pasportlar geçmişde galýar. Ýewropa adaty kagyz pasportlaryň deregine resminamalaryň sanly görnüşine geçip başlady. ÝB-de synag taslamasyny durmuşa geçirijileriň ilkinjisi Finlýandiýa bolup, bu döwlet sanly...

19122

Ýewropada gurakçylyk rekord derejä ýetýär

Synçylar Ýewropa üçin awgustdaky gurakçylygyň täsiriniň, iýuldaka garanyňda, has agyr boljakdygyny çaklaýarlar. Bu barada alymlaryň Ýewropa Komissiýasynyň sargydy bilen taýýarlan hasabatynda aýdylýar. Ony euronews...

2616

Ýewropa Bileleşiginde başlyklyk etmek nobaty Çehiýa geçdi

Ýewropa Bileleşiginde başlyklyk Fransiýadan Çehiýa geçdi. Day.Az-yň habar bermegine görä, bu barada maglumat ýurduň DIM-i tarapyndan ýaýradyldy. Şeýle-de, ministrlik ýurduň ÝB-de başlyklygynyň ileri tutulýan ugurlaryny...

7145

Ýewropada gazyň bahasy iki hepdäniň içinde 60% gymmatlady

Ýewropada tebigy gazyň bahasy bary-ýogy iki hepdäniň içinde 60% gymmatlady. Niderlandlaryň TTF söwda meýdançasyndaky söwdalaşyklarda ýaňy-ýakynda 8-nji iýunda-da fýuçersleriň bahasy MBt.s üçin 79,40 ýewrody, emma...