14900

26-njy martda Türkmenistanda deputatlaryň saýlawlary geçiriler

2023-nji ýylyň 26-njy martynda, ýekşenbe güni Türkmenistanda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşynyň...

13469

Donald Tramp 2024-nji ýylyň prezident saýlawlaryna gatnaşar

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Tramp 2024-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna ýene dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Bu barada TASS habar berýär. “Şu gün men Birleşen Ştatlaryň prezident wezipesine...

6354

Abdel Latif Raşid Yragyň prezidenti wezipesine saýlandy

Yragyň Wekiller geňeşi (parlament) Abdel Latif Raşidi ýurduň täze prezidenti hökmünde saýlady. Bu barada Yragyň “Rudau” teleýaýlymy habar berdi diýip, TASS belleýär. Gizlin ses berişligiň ikinji tapgyrynda ol garşydaşy...

32199

Hindistanyň Prezidenti wezipesine zenan saýlandy

Hindistanda häkimlik edýän Milli demokratik alýansdan dalaşgär Draupadi Murmu ýurduň prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy diýip, Indian Express neşiri ýazýar. "Murmu sesleriň 64%-ini (676 803) alyp, bäsdeşi Ýaşwanta...

5785

Kolumbiýada Prezident saýlawlary geçirildi

Gustawo Petro we Rodolfo Ernandes ýekşenbe güni, 29-njy maýda Kolumbiýada geçirilen Prezidenti saýlawlarynda ses berişligiň netijesinde ikinji tapgyra çykdylar. Raýat ýagdaýlarynyň namalarynyň milli reýestriniň...

7173

Fransiýada prezident saýlawlarynyň birinji tapgyry başlandy

Şu gün, 10-njy aprelde Fransiýada prezident saýlawlarynyň birinji tapgyry başlandy. Tutuş ýurt boýunça 70 müň töweregi salaw uçastogy işlär. Fransiýanyň prezidenti bäş ýyllyk möhlet bilen ählumumy gizlin ses bermek...

8889

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň täze Prezidenti boldy

Merkezi saýlaw toparynyň 14-nji martda geçirilen jemleýji mejlisinde kabul eden karary esasynda we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda, saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň...

57949

Türkmenistanda Prezident saýlawlarynda ses bermeklik tamamlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 19-a çenli saýlawçylaryň 97,12% ses berdi. Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 97,68%, Balkan welaýatynda 97,29%, Daşoguz welaýatynda 96,80%, Lebap welaýatynda  ...

34169

Türkmenistanda saýlawçylaryň 50%-den gowragy ses berdi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça sagat 11-e çenli saýlawçylaryň 51,05% ses berdi. Has...