Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

  • 17.06.2024 11:46
  • 5976
Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Siril Ramafosa tüýs ýürekden berk jan saglyk, Günorta Afrika Respublikasynyň halkynyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
Siril Ramafosa GAR-yň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy. Ol Milli assambleýanyň täze düzüminiň birinji mejlisinde deputatlardan 283 ses aldy, bu hem onuň ýeňiş gazanmagyny üpjün etdi.


şu gün 16:30
1020

Daşkentde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler...

şu gün 12:59
930

Gazagystanyň täze ilçisi Aşgabatda diplomatik işine başlady

16-njy iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen ilçisi Nurlan Nogaýew bilen duşuşdy. Ilçi özüniň ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy. R...

düýn 16:00
28777

Tramp Respublikan partiýasyndan resmi taýdan ABŞ-nyň Prezidenti wezipesine dalaşgär boldy

Respublikan partiýasynyň gurultaýynda Donald Tramp resmi taýdan ABŞ-nyň prezidentligine dalaşgär görkezildi. Bu barada ABC habar berýär. Ses berişlik resmi boldy, sebäbi Tramp eýýäm birnäçe aý bäri esasy dalaşgär...

düýn 12:19
3353

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we ýuridiki taraplary maslahatlaşyldy

Kabulda Türkmenistanyň ilçisi Hoja Öwezowyň Owganystanyň dag magdan senagaty we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Hedaýatulla Badri bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Bakhtar News owgan agentligi ministrligiň...