45508

Hurma haýsy keseller üçin peýdaly?

Häzirki günlerde bazarlarda giňden ýaýran miweleriň biri-de hurmadyr. Onuň peýdasy barada russiýaly dietolog lukman, gastroenterologyň berýän maslahatlaryny ferra.ru paýlaşýar. Lukmanyň nygtaýşy ýaly, hurma öz...

24838

Doly bejerilmedik sowuklama nämä getirip biler

Ahyryna çenli bejerilmedik sowuklama agyr kesellere getirip biler. Bu barada immunolog Swetlana Markowa news.ru habar berdi. Lukmanyň sözlerine görä, sowuklamada üsgülewigiň we dümewiň äsgermezlik edilmegi gaýmorite...

5466

BSGG fiziki işjeňligiň peýdasy hakynda ýatlatdy

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) ýurtlaryň hökümetlerini ýürek-damar keselleriniň, semizligiň we süýji keseliniň öňüni almak üçin fiziki işjeňligi höweslendirmäge çagyrdy. Çarşenbe güni çap eden nutugynda...

17304

Ahal welaýatynda 6 müň 200 metrlik Saglyk ýoly dörediler

17-nji sentýabrda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine baryp görmeginiň çäklerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Saglyk ýolunyň geçjek ýerleriniň...

13069

BSGG: dünýäde COVID hadysasy we ölüm derejesi peseldi

Dünýäde COVID-19 koronawirusy bilen keselleme hadysasy bir hepdäniň dowamynda 9%, ölüm derejesi 15% azaldy diýlip, Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň hepdelik epidemiologiki býulleteninde aýdylýar. Bu barada interfax...

26563

Nutrisiolog çişligiň peýdaly taraplary barada gürrüň berdi

Çenini bilip iýseň, çişligiň zyýanyndan peýdasy kändir. Bu barada RF-niň Çagalaryň we ýetginjekleriň sagdyn iýmitlenmeginiň medeniýetini kemala getirmäge we ösdürmäge ýardam bermegiň «Biziň çagalarymyzyň saglygy»...

8435

Demirgazyk Koreýada örtük düzgüni ýatyryldy

Demirgazyk Koreýanyň häkimiýetleri koronawirusdan üstün çykylandygy baradaky bildirişden soň jemgyýetçilik ýerlerinde hökmany örtük dakynmak düzgünini ýatyrdylar. Bu barada KHDR-iň Merkezi telegraf agentligine...

11653

BSGG maýmyn mamasynyň iki görnüşine täze at berdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy maýmyn mamasy keseline täze at bermek isleýär. Indi wirusyň görnüşleri rim sifrleri bilen aňladylar. Bu barada BSGG-niň resmi saýtyndaky maglumatlardan belli boldy diýip, centralasia...