19794

Ýüregiň sagdynlygy barada her kimiň bilmeli faktlary

Ýürek keseli aýallaryň we erkekleriň ýogalmagynyň sebäpleriniň arasynda liderlik edýär, üstesine-de, lukmanlaryň aýtmagyna görä, bu kesel «ýaşarýar». Bu keseliň öňüni almak üçin, onuň güýjemegine täsir edýän faktorlary...

4591

Haýsy iýmitleri dowamly gyzdyrmaly däl we näme üçin

Iýmitleriň dowamly gyzdyrylmagy, hakykatda onkologiýa keselleriniň döremegine getirip bilýär. Termiki işleriň dowamynda olar özüniň peýdaly maddalaryny ýitirýärler, onuň deregine bolsa, rak keseliniň döremeginiň...

6706

Bilelikde iýmek maslahat berilmeýän önümler

Önümleriň goşulyşmagy hakykatda biziň organizmimiz üçin peýdaly däl. Aşgazanyň siňdirmezligi we garnyň çişmegi – bu häzirlikçe, olaryň bile kabul edilmeginiň pes netijesi. Bu iýmitleri garyşdyrmasaň has gowy bolar...

5512

Ösümlik ýaglarynyň haýsysy has gowy?

Zeýtun ýagy – bu sagdyn durmuş isleýän islendik adamyň rasionynda bolmaly deňi-taýy bolmadyk iýmitdir. Muňa garamazdan, kähalatlarda ähli ýaglaryň gowudygy ýa-da däldigi barada şübhe döreýär. Gowurmak üçin haýsy...

20198

Dyz agyryda kömek edýän berhiz

Planetanyň her bäşinji ýaşaýjysy osteartritden ejir çekýär. Osteartrit – artritiň iň bir ýaýran görnüşleriniň biri, ondan planetanyň her bäşinji ýaşaýjysy ejir çekýär. Gynansakda, häzire çenli bejermäniň netijeli...

3706

Güýzde keselden nädip goranmaly: möhüm maslahatlar

Güýzde kesellemek aslynda tejribe taýdan laýyk hasaplanylýar, ýöne biz öz saglygyňa jogapkärli bolmaga we ýönekeýje bolup görünýän ýarawsyzlyga-da göz ýummazlyga çagyrýarys. Iň gowy usul lukmana görünmek we bedeniň...

5888

Uzak ýaşamagyň syry ýüze çykaryldy

RIKEN integratiw saglygy goraýyş Merkeziniň we Keýo uniwersitetiniň ýapon alymlary has uzak ýaşaýan adamlarda (110 ýaş we ondan köpräk) kesgitli görnüşdäki immun öýjükleriň artykdygyny anykladylar. Seýrek duş gelýän...

26745

Günüňi limonly suw bilen başlamagyň peýdasy barada

Limon diňe bir dürli naharlaryň tagamyny artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, ol saglyk üçin hem örän peýdaly, bu hiç kim üçin syr däldir. Ony iň gowy önümler bilenem utgaşdyrmak bolýar. Şonuň üçin soňky wagtlarda...

2865

Lukmanlar passiw dynç alşyň zyýanlydygyny düşündirdiler

Fiziki işjeňligiň birden pese düşmegi iki hepdäniň dowamynda saglyk üçin negatiw netijeleri ýüze çykarýar, bu barada Mignews.com-a salgylanmak bilen Trend habar berýär. Şeýle netijä Nýuskasl uniwersitetiniň alymlary...

12812

Ýürege iň peýdaly 10 sany önüm

Taýýarlamasy ýönekeý bolan bu ýokumly önümler her bir adamyň rasionynda bolmaly. Günüňizi süle ýarmasyndan edilen gyzgynjak şüle bilen başlaň. Şüle Omega-3 kislota ýaglaryna, foliý kislota duzlaryna we kaliý elementine...

5710

Gije işlemeklik saglyga nähili täsir edýär

Megapolisiň ýaşaýjylary töwerekdäki ähli zatlaryň gije-gündiz işläp durmagyna uýgunlaşdylar. Öň giç ýatýan adamlara diňe nobatçy dermanhana-da garaşylýardy, bu gün bolsa gijeki sport zallar, kitaphanalar we kinoteatrlar...

6815

Ertirlik nahary üçin peýdaly bolan önümler

Dogry ertirlik – günüň dowamynda özüňi gowy duýmaklygyň we şähdiň açyk bolmagynyň kepili! 1.Süle ýarmasy – ertirlik üçin iň gowy tagam. Kletçatkalara baý bolmak bilen ol diňe bir garyn diwarlaryny goraman, eýsem...

7088

Dietolog kädiniň peýdasy barada gürrüň berdi

Siz heniz öz rasionyňyza kädini goşmadyňyzmy? Ähtimal, häzir ony etmegiň tüýs wagtydyr. Kädiniň tagamynyň her kime ýarap barmaýandygy gizlin zat däl. Muňa garamazdan, kädi örän peýdaly. Moskwanyň saglygy goraýyş...

21722

Ýumurtga iýmek kimlere zyýanly we näme üçin

Towuk ýumurtgasynyň düzüminde köp peýdaly maddalar saklanylýar, şeýle-de bolsa, käbir adamlara ony iýmek bolmaýar. Ýumurtga gaýmagy alynmadyk süýt, ýertudana we hoz bilen bir hatarda ýokary derejede allergiýa dörediji...

6115

Ýatmazyňdan öň naharlanmagyň saglyga zyýany

XXI asyrda adamlaryň köp bölegi arkaýyn naharlanmak üçin hatda ýarym sagadyny hem aýryp bilmeýärler. Köplenç bolsa nahar iýmeli wagt hem geçirilýär, netijede biziň organizmimiz iýmiti gije talap edip başlaýar....

8056

Çaýy näme bilen içmek zyýanly

Lukman-dietologlar çaýyň peýdasy barada belleýärler we ony nädip dogry içmelidigini düşündirýärler. Bu barada "Вечерняя Москва" habar berýär. Çaýyň düzüminde ýürek-damar ulgamyna we göreje peýdaly täsir edýän,...

4942

Wagtyň näçedigi biziň bedenimize nähili täsir edýär?

Sagadyň näçedigi adamyň işjeňligine nähili täsir edýärkä? Siz, megerem, bu barada içgin gyzyklanan dälsiňiz. Elbetde, gündiz adamyň hereketli, agşamlaryna bolsa ýadawrak bolýandygy hemmämize mälim, emma belli bir...

13780

Horlanmak üçin uklamazdan öň içmeli 6 sany içgi

Ukynyň bozulmagy (hatda ukynyň doly alynmazlygy hem) bedeniň agramynyň artmagyna, gormonal gyşyklyga, tutuş günüň dowamynda açlyk duýgusynyň bolmagyna, şeýle hem süýji keseli hem-de gandaky insult bilen bagly meselelere...