2487

Apple-iň çärýek girdejisi rekordly 123,9 mlrd dollara ýetdi

Apple kompaniýasynyň girdejisi geçen çärýegiň jemi boýunça 2020-nji ýylyň görkezijisi bilen deňeşdirilende 11% ýokarlandy we tas 124 mlrd dollara ýetip, täze rekord goýdy. Muny kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen...

17681

Dünýäniň iň baý adamlary rekord mukdarda ýitgi çekdiler

Dünýäniň iň baý adamlary – Tesla kompaniýasynyň esaslandyryjysy Ilon Mask we Amazon-yň eýesi Jeff Bezos tehnologiýa kompaniýalarynyň paýnamalarynyň pese gaçmagy sebäpli bir hepdäniň dowamynda rekord mukdary ýitirdiler...

2799

Amazon 2022-nji ýylda ilkinji bölek egin-eşik dükanyny açar

Amazon amerikan korporasiýasy şu ýyl ownuk egin-eşik söwdasy üçin ilkinji Amazon Style dükanyny açar, ol Kaliforniýa ştatynyň Los-Anjeles şäherinde ýerleşer. Bu barada kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen metbugat...

18366

Forbes iň baý Youtube-blogerlerini belli etdi

Forbes žurnaly 2021-nji ýylyň jemleri boýunça YouTube wideo-hyzmatynda iň köp töleg gazanýan kontent öndürijileriň sanawyny neşir etdi. Sanawda birinji orny platformada MrBeast lakamy bilen meşhur bolan 23 ýaşly...

12152

Kriptowalýuta dünýäsinde iň baý adam belli boldy

Binance blokçeýn-ekoulgamynyň baş direktory Çanpen Çžaonyň baýlygy 96 mlrd dollar bolup, bu ony kriptowalýuta dünýäsinde iň baý adama öwürýär diýip, Bloomberg ýazýar. Muny lenta.ru ýetirýär. Bu görkeziji boýunça...

5142

2021-nji ýylyň iň şowsuz tehnologiýa kompaniýasy saýlandy

Yahoo Finans saýty her ýyl iň gowy kompaniýalaryň sanawyny düzýär. 2021-nji ýylda bu hormatly ada Microsoft eýe boldy. Şeýle hem, hünärmenler iň şowsuz kompaniýalaryň anti-reýtingini düzdüler. Bu barada Macrumors...

2774

Apple hususy prosessorlaryna geçer

Apple kompaniýasy iPhone, Mac we beýleki gajetlerde başga prosessorlary ulanmakdan ýüz öwürmekçi bolýar. Bu barada Bloomberg agentligi habar berdi diýip, Trend belleýär. Agentligiň hasabatynda amerikan kompaniýasynyň...

3245

Apple taryhda iň gymmat kompaniýa diýlip ykrar edildi

Internet giňişliginde Apple-iň täze üstünligi baradaky maglumatlar peýda boldy:  IT ägirdiniň kapitalizasiýasy 3 trillion dollardan geçip, ony taryhda iň gymmat kompaniýa öwürdi. Bu barada Nasdaq-a salgylanyp,...

8805

Google ulanylan iPhone-lary satyn alyp başlady

Google Pixel 5a smartfonlary satyn alnanda ulanyjylardan ulanylan iPhone-lary yzyna satyn almak düzgünlerini täzeledi. Bu hyzmat öňräkden bäri bardy, ýöne indi ulanyjylar üçin has amatly şertler döredildi. Muny...

8636

Ilon Mask işden çykyp, bloger karýerasyna başlamak isleýär

Amerikaly telekeçi, Tesla-nyň ýerine ýetiriji müdiri we SpaceX kompaniýasyny esaslandyryjy Ilon Mask işini taşlap, bloger işine başlamagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu barada iz.ru habar berýär.  “Men işden çykmak...

8433

Bloomberg: pandemiýa milliarderleri has-da baýatdy

Koronawirus pandemiýasy şertlerinde dünýäniň milliarderleri öz baýlyklaryny has-da artdyrdylar. Bu barada Bloombergiň maglumatyna salgylanyp, lenta.ru habar berýär.   Bellenilişi ýaly, 2021-nji ýylda tutuş dünýäde...

3115

Disney-e ilkinji gezek zenan maşgala ýolbaşçylyk eder

The Walt Disney Company amerikan kompaniýasynyň müdirler geňeşine kompaniýanyň hereket edýän 98 ýylynyň içinde ilkinji gezek zenan maşgala ýolbaşçylyk eder. Bu barada kompaniýanyň metbugat relizinde aýdylýar diýip...

5367

Jek Dorsi Twitteriň baş müdiri wezipesini terk edýär

Twitter sosial ulgamyny esaslandyryjy Jek Dorsi adybir kompaniýanyň baş müdiri wezipesinden gidýändigi barada habar berdi. Ol gitmek baradaky kararyny özüniň Twitter sahypasynda tassyklady diýip, TASS habar berýär...

6212

Apple Türkiýede öz enjamlarynyň satuwyny bes etdi

Häzirki wagtda Apple-iň Türkiýedäki onlaýn dükanyndan hiç zat satyn alyp bolmaýandygy baradaky maglumatlar Internetde peýda boldy. Muny 9to5Mac salgylanyp, pcnews.ru habar berdi. Apple-iň Türkiýedäki onlaýn dükanyna...