Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze ulanyjylaryna postlary üçin töleg girizip biler

  • 19.04.2024 13:23
  • 1942
Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze ulanyjylaryna postlary üçin töleg girizip biler

Galp akkauntlara we botlara garşy göreşmek maksady bilen, X sosial ulgamynyň (öňki Twitter) eýesi Ilon Mask täze ulanyjylardan ýazgylar (post), laýklar we jogaplar üçin “biraz töleg” almagy meýilleşdirýändigini mälim etdi.

Mask munuň bar bolan barlag usullaryndan aňsatlyk bilen aýlanyp geçip bilýän "botlaryň yzygiderli hüjümini" saklamagyň "ýeke-täk ýoludygyny" aýtdy.
Geçen ýyl X Täze Zelandiýada we Filippinlerde şuňa meňzeş usuly synagdan geçirdi, bu ýerde täze ulanyjylaryň platformanyň esasy aýratynlyklaryna girmek üçin her ýyl 1 dollarlyk abuna ýazylmagy talap edilýärdi.
Mask takyk mukdaryny aýtmasa-da, tölegiň "az" boljakdygyny we gol çekilenden soň ilkinji üç aýyň içinde täze ulanyjylara degişli boljakdygyny aýtdy.
Galp akkauntlary we botlary ýok etmek telekeçiniň 2022-nji ýylyň ahyrynda sosial ulgamy satyn alandan soň beren ilkinji wadalarynyň biri boldy. Şeýle-de bolsa, şondan bäri köp ulanyjy, bölekleýin mazmuny azaltmak toparyny hem öz içine almak bilen,  işgärleriň ep-esli gysgaldylmagy sebäpli spam-mazmunyň köpelendigini habar berdi.


14.06.2024 06:58
7022

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maska 56 milliard dollar tölemek üçin ses berdiler

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maskyň 56 milliard dollar zähmet hakynyň paketini tassyklamak we elektrik awtoulag öndürijisiniň ýuridiki salgysyny Tehas şäherine geçirmek üçin ses berdiler. Bu barada kompaniýanyň baş...

09.06.2024 15:16
17622

Mask 56 mlrd dollar möçberde premiýa almasa, Tesla-dan gidip biler

Tesla-nyň paýdarlary Ilon Maskyň kompensasiýa tölegi barada belli bir karara gelerler. 13-nji iýunda olar Maska ony taryhda iň köp girdeji alan baş müdir etjek 56 mlrd dollary tölemek baradaky sorag boýunça ses...

24.05.2024 14:12
2447

X sosial ulgamy Türkiýede wekilhanasyny açdy

X (öň Twitter) sosial ulgamy Türkiýäniň häkimiýetleriniň birnäçe gezek talap etmegi netijesinde respublikada öz wekilhanasyny açdy. Bu barada transport ministri Abdulkadir Uraloglu habar berdi diýip, TASS ýazýar...

01.05.2024 10:49
10161

Maskyň baýlygy soňky iki ýylda ilkinji gezek bir hepdede tas 40 mlrd dollar ýokarlandy

Milliarder Ilon Maskyň baýlygy aprel aýynyň soňky hepdesinde 37,3 mlrd dollar artdy, bu hem onuň üçin 2022-nji ýylyň mart aýyndan bäri iň uly hepdelik ösüş boldy diýip, Bloomberg habar berýär. Bloomberg Billionaries...