Microsoft-da emeli aňyň ösüşi bilen DeepMind-yň we Inflection-yň egindeş esaslandyryjysy Mustafa Suleýman meşgullanar

  • 28.03.2024 14:33
  • 3577
Microsoft-da emeli aňyň ösüşi bilen DeepMind-yň we Inflection-yň egindeş esaslandyryjysy Mustafa Suleýman meşgullanar

Microsoft korporasiýasy Copilot-yň we emeli aň pudagynda beýleki sarp ediş önümleriniň hem gözlegleriň ösüşine gözegçilik etjek täze Microsoft AI bölümçesiniň döredilendigini yglan etdi. Täze gurama DeepMind we Inflection AI startaplarynyň egindeş esaslandyryjysy Mustafa Suleýman ýolbaşçylyk eder. Bu barada gagadget.com habar berýär.

Suleýman Microsoft AI-niň ýerine ýetiriji wise-prezidenti we baş müdiri wezipesine bellenildi. Ol gönüden-göni korporasiýanyň ýolbaşçysy Satýa Nadella hasabat berer we Microsoft-yň ýokary ýolbaşçylygyna goşular.

“Men Mustafany eýýäm birnäçe ýyl bäri tanaýaryn we oňa hem DeepMind we Inflection-y esaslandyryjy, şeýle-de öňdengörüji, harytlary we öz öňünde uly wezipeleri goýýan täzeçilikli toparlary dörediji hökmünde haýran galýaryn. Biziň birwagtlar mümkin däl hasaplanan we emeli aňyň artykmaçlyklarynyň dünýädäki her bir adama we guramalara howpsuz we jogapkärli ýetmegini üpjün etmek missiýamyza gabat gelýän tehnologiýany döretmäge hakyky mümkinçiligimiz bar” – diýlip, Satýa Nadellanyň işgärlere gönükdirilen habarynda aýdylýar.

Şeýle-de, täze bölümçä Inflection-dan we GenAI-den emeli aň boýunça öňdebaryjy inženerler, gözlegçiler we hünärmenler geçdi.
Täze guramanyň döredilmegi Microsoft-yň sarp ediji emeli aň pudagynda innowasiýalaryny çaltlaşdyrmaga gönükdirilendir.
Mustafa Suleýman emeli aň pudagynda tejribeli hünärmendir. Ol 2010-njy ýylda Google tarapyndan 2014-nji ýylda satyn alnan DeepMind-yň emeli aň-barlaghanasyny esaslandyryjylaryň biri boldy. Ol 2022-nji ýylda Google-y terk edip, Inflection AI startapynyň egindeş esaslandyryjysy boldy.
Geçen ýyl Bing Chat (häzir Copilot) işe girizilenden soň, Microsoft öz emeli aň kömekçisini Office, Windows 11 we Edge önümlerine goşdy.


13.06.2024 13:49
4603

Apple dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Paýnamalar WWDC tanyşdyrylyşyndan soň ýokarlandy

Apple kompaniýasynyň bazar bahasy 3,33 trln dollara ýetdi, bu hem ony dünýäniň iň gymmat kompaniýasyna öwürdi. Ol Microsoft korporasiýasyndan öňe geçdi. Kompaniýanyň paýnamalary her ýyl geçirilýän WWDC konferensiýasyndan...

07.06.2024 13:43
3637

Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde iň gymmat ikinji kompaniýa boldy

Nvidia kompaniýasynyň paýnamalary rekord derejä çenli gymmatlap, emeli aňyň esasynda çip öndürijisiniň bazar bahasynyň 3 trln dollardan geçmegine mümkinçilik berdi. Netijede, Nvidia Apple-den öňe geçip, dünýäde...

22.05.2024 08:44
2202

OpenAI-yň ykjam gurluşlardan girdejisi GPT-4o işe girizilenden soň güýçli ösüşi görkezdi

OpenAI tarapyndan GPT-4o-nyň işe girizilmegi modeliň Internet torunda erkin elýeterlidigine garamazdan, kompaniýanyň ykjam gurluşlardan gelýän girdejisiniň taryhda iň uly ösüşine getirdi. GPT-4o teksti, sözleýşi...

20.05.2024 12:21
2977

PlayStation 5-iň satuwy Xbox Series-den bäş esse ýokary: ara barha açylýar

Sony kompaniýasy oýun konsoly bazarynda PlayStation 5-iň ornuny berkitmegi dowam etdirýär. Geçen çärýekde PS5-iň satuwy Xbox Series X bilen S-iň bilelikdäki satuwyndan bäş esse ýokarydy. Ýagny, satylan her 1 sany...