Forbes: OpenAI-iň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy

  • 11.04.2024 07:57
  • 7379
Forbes: OpenAI-iň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy

“Forbes” žurnalynyň hasaby boýunça, OpenAI kompaniýasynyň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy. Ol reýtingde 2692-nji orny eýeledi. Bu barada gagadget.com habar berýär.

Žurnalyň maglumatlaryna görä, Altmanyň baýlygy onuň ýakynda IPO geçiren Reddit startapyna hem-de 65 mlrd dollar bilen bahalandyrylýan Stripe töleg kompaniýasyna maýa goýumlary bilen baglanyşyklydyr. Şeýle-de, milliarder ýadro energiýasyny öndüriji Helion kompaniýasy we Retro Biosciences startapy ýaly beýleki kärhanalara-da maýa goýdy.
Altmanyň baýlygynyň bahasy Kaliforniýadaky we Gawaýidäki emlägi hem öz içine alýar. Ol köpçülikleýin maglumatlara we “Forbes” tarapyndan geçirilen gözlegleriň netijelerine esaslanýar.
2022-nji ýylda ChatGPT çykandan soň emeli aňyň töweregindäki global gyzgalaňyň ýüzi bolan Sem Altmanyň OpenAI kompaniýasynda paýy ýok. Häzirki wagtda bu startap, takmynan, 80 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar.
Mundan öň, geçen hepde “Forbes” milliarderleriň sanawyna 1,1 mlrd dollar baýlygy bilen aýdymçy Teýlor Swifti goşdy.


22.05.2024 08:44
2221

OpenAI-yň ykjam gurluşlardan girdejisi GPT-4o işe girizilenden soň güýçli ösüşi görkezdi

OpenAI tarapyndan GPT-4o-nyň işe girizilmegi modeliň Internet torunda erkin elýeterlidigine garamazdan, kompaniýanyň ykjam gurluşlardan gelýän girdejisiniň taryhda iň uly ösüşine getirdi. GPT-4o teksti, sözleýşi...

09.05.2024 11:19
26384

Dünýäniň iň baý adamlary haýsy şäherleri saýlap alýarlar?

Halkara konsalting kompaniýasy New World Wealth analitik kompaniýasy bilen bilelikde şu ýylda “dünýäniň iň baý şäherleriniň” reýtingini düzdi. Sanawda şäherler ýaşaýan millionerleriň, sentimillionerleriň we milliarderleriň...

01.05.2024 10:49
10167

Maskyň baýlygy soňky iki ýylda ilkinji gezek bir hepdede tas 40 mlrd dollar ýokarlandy

Milliarder Ilon Maskyň baýlygy aprel aýynyň soňky hepdesinde 37,3 mlrd dollar artdy, bu hem onuň üçin 2022-nji ýylyň mart aýyndan bäri iň uly hepdelik ösüş boldy diýip, Bloomberg habar berýär. Bloomberg Billionaries...

16.04.2024 15:11
14777

“Forbes” dünýäniň iň baý mirasdüşerleriniň sanawyny hödürledi

Ýylsaýyn baýlygy milliardlarça dollardan geçýän mirasdüşerleriň sanawy barha uzalýar. Bu sanawa öz baýlygyny artdyrmak üçin yhlasly zähmet çekýänler hem, şeýle-de maşgala biznesini dolandyrmakdan çekilip, ony üçünji...