Ýewropa Komissiýasy Alphabet, Apple, Meta kompaniýalaryna garşy derňew işine başlady

  • 29.03.2024 21:11
  • 3046
Ýewropa Komissiýasy Alphabet, Apple, Meta kompaniýalaryna garşy derňew işine başlady

Ýewropa Komissiýasy ÝB-niň sanly bazarlar baradaky kanunynyň, ähtimal, bozulmagy sebäpli Alphabet, Apple we Meta kompaniýalaryna garşy ilkinji derňew işine başlady. Bu barada ÝK-nyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.

Resminamada bellenilişi ýaly, Ýewrokomissiýa Alphabet we Apple tarapyndan programmalar bilen baglylykda kabul edilen çäreleriň Ýewropanyň kanunyny bozýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak isleýär. ÝK kompaniýalaryň düzgünleriniň talaplara doly laýyk gelýändigine şübhelenýär we olar programmalary işläp düzüjileriň işine päsgel berip biler diýip pikir edýär.
Ýewrokomissiýa derňew işini 12 aýyň dowamynda tamamlamagy göz öňünde tutýar. Düzgün bozulma ýüze çykarylsa, Ýewrokomissiýa kompaniýanyň umumy global dolanyşygyndan 10%-e çenli jerime salyp biler. Şeýle jerimeler gaýtalanan ýagdaýynda 20%-e çenli hem ýetip biler.
Şeýle-de, Ýewrokomissiýa kompaniýany biznesi ýa-da onuň bölegini satmaga borçlandyrmak ýa-da täze aktiwleri satyn almagy gadagan etmek ýaly goşmaça çäreleri-de görüp biler.


16.04.2024 19:54
5046

Apple I çärýekde smartfon satuwy boýunça öňdeligini Samsung-a geçirdi

2024-nji ýylyň ýanwar – mart aýlarynda Apple kompaniýasynyň smartfon satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9,6% azaldy. Bu maglumatlar International Data Corporation (IDC) gözleg kompaniýasynyň...

04.04.2024 11:56
16228

Forbes: 2024-nji ýylda milliarderleriň sany artdy, olaryň baýlygy rekord goýýar

“Forbes” žurnaly dünýäniň iň baý adamlarynyň ýyllyk reýtingini neşir etdi. LVMH fransuz kompaniýasynyň eýesi Bernar Arno 233 mlrd dollar baýlygy bilen sanawda ýene-de birinji orny eýeledi. Geçen ýyl onuň baýlygy...

04.04.2024 06:23
8583

Samsung Apple-den öňe geçip, smartfon bazarynda öňdebaryjy ornuna dolanyp geldi

Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi  hasaplanýan Samsung 2023-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri ilkinji gezek smartfon satuwynda öňdebaryjy boldy diýip, Business Korea habar berýär. Counterpoint Research-yň we Hana...

02.04.2024 12:45
7349

Stiw Jobsuň ulagjaýyndan başlanyp, pudagyň liderligine çenli: Apple 48 ýaşady

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde Apple-iň döredilenine 48 ýyl doldy. Stiw Jobsuň ýönekeýje ulagjaýyndan işini ugrukdyryp başlan kompaniýa häzirki wagtda dünýäde iň täsirli we täzelikçi kompaniýalaryň birine öwrüldi...