Maskyň baýlygy soňky iki ýylda ilkinji gezek bir hepdede tas 40 mlrd dollar ýokarlandy

  • 01.05.2024 10:49
  • 9890
Maskyň baýlygy soňky iki ýylda ilkinji gezek bir hepdede tas 40 mlrd dollar ýokarlandy

Milliarder Ilon Maskyň baýlygy aprel aýynyň soňky hepdesinde 37,3 mlrd dollar artdy, bu hem onuň üçin 2022-nji ýylyň mart aýyndan bäri iň uly hepdelik ösüş boldy diýip, Bloomberg habar berýär.

Bloomberg Billionaries Index reýtingine görä, Space X, Tesla kompaniýalarynyň esaslandyryjysy we X sosial ulgamynyň eýesi baýlygy boýunça üçünji orunda durmak bilen (202 mlrd dollar), ikinji orunda ýerleşýän Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezosyň (203 mlrd dollar) yzyndan ýetdi diýen ýaly. Birinji orny LVMH kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Bernar Arno (217 mlrd dollar) eýeleýär.
Forbes Real Time Billionaries reýtingine görä, Mask baýlygy boýunça ikinji orny eýeleýär (205 mlrd dollar). Birinji orunda 210 mlrd dollar bilen Arno, üçünji orunda 199 mlrd dollar bilen Bezos ýerleşýär.
Bloomberg agentliginiň belleýşi ýaly, 29-njy aprelde Mask 18,5 mlrd dollar baýady – bu Bloomberg-iň hasaby boýunça milliarderleriň arasynda möçberi boýunça 13-nji, Maskyň özi üçin bolsa ýedinji günlük girdejidir.
Agentlik işewüriň işleriniň gowulanmagyny Tesla-nyň üstünlikleri bilen baglanyşdyrýar.


09.05.2024 11:19
25636

Dünýäniň iň baý adamlary haýsy şäherleri saýlap alýarlar?

Halkara konsalting kompaniýasy New World Wealth analitik kompaniýasy bilen bilelikde şu ýylda “dünýäniň iň baý şäherleriniň” reýtingini düzdi. Sanawda şäherler ýaşaýan millionerleriň, sentimillionerleriň we milliarderleriň...

19.04.2024 13:23
1879

Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze ulanyjylaryna postlary üçin töleg girizip biler

Galp akkauntlara we botlara garşy göreşmek maksady bilen, X sosial ulgamynyň (öňki Twitter) eýesi Ilon Mask täze ulanyjylardan ýazgylar (post), laýklar we jogaplar üçin “biraz töleg” almagy meýilleşdirýändigini...

16.04.2024 15:11
14734

“Forbes” dünýäniň iň baý mirasdüşerleriniň sanawyny hödürledi

Ýylsaýyn baýlygy milliardlarça dollardan geçýän mirasdüşerleriň sanawy barha uzalýar. Bu sanawa öz baýlygyny artdyrmak üçin yhlasly zähmet çekýänler hem, şeýle-de maşgala biznesini dolandyrmakdan çekilip, ony üçünji...

11.04.2024 07:57
7319

Forbes: OpenAI-iň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy

“Forbes” žurnalynyň hasaby boýunça, OpenAI kompaniýasynyň baş müdiri Sem Altman milliarder boldy. Ol reýtingde 2692-nji orny eýeledi. Bu barada gagadget.com habar berýär. Žurnalyň maglumatlaryna görä, Altmanyň...