Microsoft we OpenAI Stargate superkompýuterini döretmeklige 100 milliard dollar maýa goýýar

  • 01.04.2024 14:22
  • 8380
Microsoft we OpenAI Stargate superkompýuterini döretmeklige 100 milliard dollar maýa goýýar

Microsoft we OpenAI kompaniýalary 100 milliard dollarlyk, emeli aňly Stargate superkompýuterini döretmek üçin tagallalaryny birleşdirýärler. Bu barada taslama ýakyn üç çeşmä salgylanýan The Information neşiri habar berdi.

Superkompýuteriň görlüp-eşidilmedik hasaplaýyş güýjüne eýe boljakdygy we bar bolan maglumat işleýiş merkezlerine başartmaýan meseleleri çözmäge mümkinçilik berjekdigi habar berildi.
Stargate OpenAI-yň millionlarça ýöriteleşen çipleriniň esasynda işlär. Inženerler ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen çipleri we sowadyş ulgamyny ýerleşdirmek üçin täze arhitekturany ösdürerler.
Microsoft bu taslamany maliýeleşdirer. Stargate 2028-nji ýylda goýberilip başlanar.
Muňa ugurdaşlykda Microsoft 2026-njy ýylda işe girizilmeli, OpenAI-a niýetlenen  has kiçi dördünji faza superkompýuteriniň üstünde işleýär.
2024-nji ýylyň martynda Ilon Mask Microsoft bilen hyzmatdaşlygyň kompaniýanyň asylky täjirçilik däl wezipesine ters gelýändigini öňe sürüp, OpenAI-a we onuň baş direktory Sem Altmana garşy kazyýete  arza beripdi.
OpenAI 2015-nji ýylda täjirçilik däl gözleg laboratoriýasy hökmünde döredilipdi. Ilon Mask onuň esaslandyryjylaryň biri, ýöne 2018-nji ýylda kompaniýany terk edipdi. Maskyň aklawçylary 2020-nji ýylyň ortalaryna çenli onuň işine gatnaşmagyny dowam edendigini öňe sürýärler.


28.03.2024 14:33
3452

Microsoft-da emeli aňyň ösüşi bilen DeepMind-yň we Inflection-yň egindeş esaslandyryjysy Mustafa Suleýman meşgullanar

Microsoft korporasiýasy Copilot-yň we emeli aň pudagynda beýleki sarp ediş önümleriniň hem gözlegleriň ösüşine gözegçilik etjek täze Microsoft AI bölümçesiniň döredilendigini yglan etdi. Täze gurama DeepMind we...

22.03.2024 23:35
2758

ABŞ-nyň hökümeti Intel kompaniýasyna 20 milliard dollar maýa goýmak kararyna geldi

ABŞ-nyň hökümeti Intel korporasiýasyny ösdürmek üçin takmynan 20 milliard dollar maýa goýýar. Bu barada Ak tam yglan etdi. Berilýän maglumatlara görä, 8,5 milliard dollar gönüden-göni maliýeleşdirmek görnüşinde...

19.03.2024 16:01
5405

Robert Kiýosaki 2024-nji ýylda girdejili maýa goýumlaryny aýtdy

Geçginli “Baý kaka, garyp kaka”  kitabynyň awtory Robert Kiýosakiniň altyn we kümüş 2024-nji ýylda iň gowy maýa goýumlarynyň biri bolar diýip hasaplaýar. Rich Dad Radio podkastynyň täze goýberilişinde gymmatly...

09.03.2024 22:41
4096

Sem Altman OpenAI-yň müdirler geňeşine gaýdyp gelýär

ChatGPT-ni dörediji, OpenAI-yň baş müdiri Sem Altman kompaniýanyň müdirler geňeşiniň düzümine gaýdyp gelýär. Bu barada kompaniýanyň Metbugat gullugy habar berdi. Altmanyň müdirler geňeşine gaýdyp gelmegi baradaky...