Boeing uçarlarynyň üpjünçiligi 1,5 esse pese gaçdy

  • 11.04.2024 15:38
  • 7024
Boeing uçarlarynyň üpjünçiligi 1,5 esse pese gaçdy

Boeing uçarlarynyň üpjünçiligi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende tas bir ýarym esse pese gaçdy. Eger geçen ýyl ilkinji üç aýda 130 uçar ýola goýlan bolsa, bu ýyl olaryň sany 83-e çenli azaldy.

Bu barada kompaniýanyň şu ýylyň birinji çärýegi üçin maliýe hasabatyna salgylanyp, ixbt.com habar berýär. Munuň esasy sebäbi ýanwar aýynda Alaska Airlines awiakompaniýasynyň uçarynyň bitewiligini ýitireninden soň “ähli zat bolup bilerleriň” sanynyň artmagy boldy.
Reuters Boeing-iň inçe fýuzelýažly Boeing 737 MAX uçarlarynyň önümçiligini azaldandygyny hem habar berýär. Bu hem kompaniýanyň uçar üpjünçiliginiň azalmagynyň ýene bir sebäbidir.

“Biz ähli zady dogry etmek üçin önümçilik depginini maksatlaýyn haýalladýarys” – diýip, Boeing-iň maliýe müdiri Braýan Uest aýtdy.


17.02.2024 23:45
8362

Airbus 2023-nji ýylda uçar üpjünçiligi boýunça bäşinji gezek Boeing-den öňe geçdi

Ýewropanyň Airbus aerokosmos korporasiýasy 2023-nji ýylyň dördünji çärýegi we tutuş ýyl üçin maliýe hasabatyny hödürledi. Dördünji çärýekde korporasiýanyň girdejisi 11% ýokarlanyp, 22,9 mlrd ýewro barabar boldy...

27.04.2023 11:12
6653

Boeing I çärýekde arassa ýitgisini üç esse azaltdy, girdeji çaklamadan ýokary boldy

Boeing Co. amerikan konserni I çärýekde arassa ýitgisini tas üç esse azaltdy, şol bir wagtyň özünde düzedilen görkeziji we girdeji analitikleriň çaklamasyndan ýokary boldy. Muny interfax.ru ýetirýär. Kompaniýanyň...

01.02.2023 11:55
15978

ABŞ Boeing 747 uçarlarynyň önümçiligini bes etdi

Boeing kompaniýasy Boeing 747 uçarlaryny öndürmegi bes etdi. Bu modeliň iň soňky uçaryny Ewerett ştatyndaky zawodda ýygnalandan soň, Boeing 747-8 Freighter modifikasiýasynda Atlas Air kompaniýasy alar. Bu barada...

28.10.2022 23:31
12150

Boeing üpjünçilik meselesi sebäpli 2022-nji ýylda 737-niň önümçiligi baradaky çaklamasyny ýene gowşatdy

Dünýäniň iň uly awiasiýa, kosmos we harby tehnikasyny öndürijileriniň biri bolan amerikan konserni Boeing Co. komponentleriň üpjünçiligi bilen bagly mesele sebäpli şu ýyl üçin Boeing 737 uçarlarynyň önümçiligi...