Kriptowalýutalar birden 10-30% arzanlady. Bitkoin ýitiren bahasynyň bir bölegini yzyna almagy başardy

  • 14.04.2024 14:46
  • 9079
Kriptowalýutalar birden 10-30% arzanlady. Bitkoin ýitiren bahasynyň bir bölegini yzyna almagy başardy

Şenbe güni geçirilen söwda sessiýasynda bitkoiniň hümmeti düýpli üýtgäp başlady. Iki sagadyň dowamynda esasy kriptowalýutanyň bahasy, takmynan, 10% arzanlap, 60-61 müň dollar töweregi aşaklady, hatda, birža baglylykda, ondanam birneme arzanlady.

Pese gaçyş Ýakyn Gündogarda ýagdaýyň ýitileşmegine sebäp boldy. Geosyýasy meýdançadaky dartgynlylyk, köplenç, maýa goýujylar töwekgelçilikleriň öňüni almak üçin alternatiw serişdeleri gözläp başlanda, kriptowalýuta bazarynda işjeňligiň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.
Şol bir wagtyň özünde dominasiýa ep-esli ýokarlandy we altkoinleriň köpüsi hasam çökdi. Käbir kriptowalýutalar 25-30% ýa-da ondanam arzanlady.
Şeýle-de bolsa, peseliş haýallady we hümmeti hatda 65 müň dollardan hem ýokary galdy, ýöne tiz wagtdan ýene 62 müň dollara çenli pese gaçdy.
Gysga möhletli durnuksyzlyga garamazdan, bilermenleriň köpüsi bitkoiniň uzak möhletleýin geljegine umytly garaýar. Ösýän institusional kabul edişlik we kriptowalýutanyň çäkli berilmegi geljekde nyrhy goldap biljek faktorlar hökmünde görülýär.


02.04.2024 05:53
5144

ABŞ-nyň kompaniýasy Ethereum-ETF spotlaryny tassyklamagyny haýyş edip döwlet düzgünleşdirijisine ýüz tutdy

Blokçeýnler üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlaýan we MetaMask kripto gapjygyny döreden ConsenSys kompaniýasy spot Ethereum-ETF-leriň ykrar edilmek mümkinçiligine seretmek baradaky haýyş bilen ABŞ-nyň Gymmatly...

22.02.2024 18:32
4079

Ethereum-yň bahasy soňky 2 ýylda ilkinji gezek 3000 dollardan gymmatlady

Ethereum (ETH)  kriptowalýuta tokeniniň bahasy, maýa goýujylaryň ululygy boýunça ikinji kriptowalýuta gyzyklanmasynyň artmagy sebäpli, soňky iki ýylda ilkinji gezek 3000 dollardan geçdi. CoinGecko-nyň maglumatlaryna...

28.12.2023 09:28
8830

Binance-y esaslandyryjy Çanpen Çžaonyň baýlygy 2023-nji ýylda 25 milliard dollar artdy

Bloomberg Billionaires Index-e görä, Binance-yň esaslandyryjysy Çanpen Çžaonyň baýlygy 2023-nji ýylda 25 milliard dollar artdy. Çžao 2023-nji ýylda baýlygy birden artan kriptotelekeçileriň sanawynda birinji orunda...

15.11.2023 11:47
5337

Dünýäde bitkoin-millionerleriniň sany ýylyň başyndan bäri üç esse artdy

Kriptowalýuta, bitkoin ýylyň başyndan bäri tas 120 göterim ösüş görkezdi we ýene-de maýadarlaryň ünsüni özüne çekmegi başardy. Analitiki maglumatlara görä, 2023-nji ýylda serişdeleri bitkoin gapjyklarynda saklanýan...