ABŞ-nyň kompaniýasy Ethereum-ETF spotlaryny tassyklamagyny haýyş edip döwlet düzgünleşdirijisine ýüz tutdy

  • 02.04.2024 05:53
  • 4965
ABŞ-nyň kompaniýasy Ethereum-ETF spotlaryny tassyklamagyny haýyş edip döwlet düzgünleşdirijisine ýüz tutdy

Blokçeýnler üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlaýan we MetaMask kripto gapjygyny döreden ConsenSys kompaniýasy spot Ethereum-ETF-leriň ykrar edilmek mümkinçiligine seretmek baradaky haýyş bilen ABŞ-nyň Gymmatly kagyzlar we biržalar boýunça komissiýasyna (SEC) hat ýollady diýip, forklog habar berýär.

Bu hatda kapitalizasiýasy boýunça ikinji uly kriptowalýuta bolan Ethereum-yň PoS algoritminiň bardygy sebäpli, bitkoin bilen deňeşdirilende, howpsuzlyk derejesiniň has ýokarydygy aýdylýar.
Kompaniýa Ethereum-yň artykmaçlyklaryny paýlanan werifikasiýa prosesinde, kezzaplyga we manipulýasiýa garşy guralan mehanizmlerde we hüjümiň ýokary bahasynda görýär. Şeýle hem, ConsenSys Ethereum-y, Bitcoin-a garanda, ekologiýa taýdan has arassa diýip belledi.
Hatda: "Biz SEC-i Ethereum-yň öňdebaryjy howpsuzlygyny ykrar etmäge çagyrýarys, ol diňe bir SEC tarapyndan öň tassyklanan howpsuzlyga we durnuklylyga laýyk gelmek bilen çäklenmän, eýsem bitkoin ETF-leriniňkiden hem ýokarydyr" – diýip nygtalýar.
Owal Grayscale we Coinbase SEC bilen ETHE-ni Ethereum ETF-e öwürmek meselesini ara alyp maslahatlaşypdy. Şeýle hem ETF-leri işe girizmek ýaryşyna Franklin Templeton, VanEck, BlackRock, Galaxy bilen Fidelity we Invesco gatnaşýar.
ABŞ-nyň senatorlarynyň ozal SEC-den bu gurallaryň “ägirt uly töwekgelçilikleriniň” bardygyny görkezip, täze kriptowalýuta birža gaznalarynyň tassyklanmagynyň öňüni almagyny haýyş edendigini bellemelidiris.


düýn 12:06
3069

ABŞ Samsung-a subsidiýa görnüşinde 6,6 milliard dollar berer

ABŞ-nyň Söwda ministrligi Samsung Electronics kompaniýasyna 6,6 milliard dollar subsidiýa berer diýip, Reýter agentligine salgylanýan iXBT.com habar berýär. Bu serişdeler Tehas ştatynyň Teýlor şäherinde dört desgany...

07.04.2024 15:41
15634

Jeff Bezos başlangyç bahadan 35 esse gymmat jaýy satyn alýar

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos Günorta Floridada üçünji jaýyny satyn alýar. Bloomberg-iň habar bermegine görä, emlägiň bahasy 90 mln dollara barabar. Gyzykly ýeri, bu jaý soňky eýesine, öňki bankçy Hawýer...

22.03.2024 23:59
4296

Nvidia iň çalt ösýän Amerikan brendine öwrüldi

Nvidia 2024-nji ýylda gymmaty boýunça ABŞ-nyň iň çalt ösýän brendine öwrüldi. Brand Finans-iň reýtingine görä, dünýäniň öňdebaryjy çip öndürijilerinden biri bolan Nvidia-nyň bahasy ýylyň dowamynda 163 göterim ýokarlap...

22.03.2024 23:35
2748

ABŞ-nyň hökümeti Intel kompaniýasyna 20 milliard dollar maýa goýmak kararyna geldi

ABŞ-nyň hökümeti Intel korporasiýasyny ösdürmek üçin takmynan 20 milliard dollar maýa goýýar. Bu barada Ak tam yglan etdi. Berilýän maglumatlara görä, 8,5 milliard dollar gönüden-göni maliýeleşdirmek görnüşinde...