ABŞ-nyň hökümeti Intel kompaniýasyna 20 milliard dollar maýa goýmak kararyna geldi

  • 22.03.2024 23:35
  • 2746
ABŞ-nyň hökümeti Intel kompaniýasyna 20 milliard dollar maýa goýmak kararyna geldi

ABŞ-nyň hökümeti Intel korporasiýasyny ösdürmek üçin takmynan 20 milliard dollar maýa goýýar. Bu barada Ak tam yglan etdi.

Berilýän maglumatlara görä, 8,5 milliard dollar gönüden-göni maliýeleşdirmek görnüşinde, ýene 11 milliard dollar ýarymgeçirijileriň we beýleki ýokary tehnologiýaly gurluşlaryň önümçiligini ösdürmek üçin karz ugrunyň çäklerinde berler.
Bu serişdeler Arizona, Nýu-Meksiko, Ogaýo we Oregon ştatlaryndaky Intel kärhanalaryny enjamlaşdyrmak hem-de giňeltmek üçin gönükdirilýär. Taslamanyň durmuşa geçirilmegi 30 müňe golaý täze iş ornuny döreder we degişli kärhanalarda ýene on müňlerçe işgäri goldar diýlip, habarda bellenilýär.
Bu ugurdaky maýa goýumlarynyň mukdarynyň 240 milliard dollardan geçmegine garaşylýar. Amerikan hökümetiniň pikiriçe, munuň özi «ýarymgeçiriji önümçiliginiň ABŞ-a gaýdyp gelmegine» goşant goşar.


düýn 12:06
2364

ABŞ Samsung-a subsidiýa görnüşinde 6,6 milliard dollar berer

ABŞ-nyň Söwda ministrligi Samsung Electronics kompaniýasyna 6,6 milliard dollar subsidiýa berer diýip, Reýter agentligine salgylanýan iXBT.com habar berýär. Bu serişdeler Tehas ştatynyň Teýlor şäherinde dört desgany...

07.04.2024 15:41
15583

Jeff Bezos başlangyç bahadan 35 esse gymmat jaýy satyn alýar

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos Günorta Floridada üçünji jaýyny satyn alýar. Bloomberg-iň habar bermegine görä, emlägiň bahasy 90 mln dollara barabar. Gyzykly ýeri, bu jaý soňky eýesine, öňki bankçy Hawýer...

02.04.2024 05:53
4960

ABŞ-nyň kompaniýasy Ethereum-ETF spotlaryny tassyklamagyny haýyş edip döwlet düzgünleşdirijisine ýüz tutdy

Blokçeýnler üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlaýan we MetaMask kripto gapjygyny döreden ConsenSys kompaniýasy spot Ethereum-ETF-leriň ykrar edilmek mümkinçiligine seretmek baradaky haýyş bilen ABŞ-nyň Gymmatly...

01.04.2024 14:22
8323

Microsoft we OpenAI Stargate superkompýuterini döretmeklige 100 milliard dollar maýa goýýar

Microsoft we OpenAI kompaniýalary 100 milliard dollarlyk, emeli aňly Stargate superkompýuterini döretmek üçin tagallalaryny birleşdirýärler. Bu barada taslama ýakyn üç çeşmä salgylanýan The Information neşiri habar...