Emeli aň nädip girdejini milliardlap artdyrmaga kömek edýär? Rus kompaniýasynyň mysalynda

  • 23.04.2024 22:48
  • 13903
Emeli aň nädip girdejini milliardlap artdyrmaga kömek edýär? Rus kompaniýasynyň mysalynda

Emeli aň (AI) esasly tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy Russiýanyň X5 Group kompaniýasyna 2023-nji ýylda, takmynan, 5 milliard rubl gazanmaga mümkinçilik berdi. “Pýatýoroçka”, “Perekrýostok” we “Çižik” azyk önümleriniň bölek satuw zynjyrlaryny dolandyrýan bu kompaniýa şu ýyl hem ýene birnäçe milliard girdeji gazanmaga garaşýar.

Bu barada X5 Group-yň söwda zynjyrlarynyň we kärhanalarynyň esasy sanly hyzmatdaşy bolan X5 Tech IT kompaniýasynyň dolandyryjy müdiri Anton Mironenkow gürrüň berdi diýip, TASS habar berýär.
AI-ni ulanmagyň artykmaçlyklary satyn alyş we logistikadan başlap, marketing we dükan dolandyryşyna çenli işewürlik prosesleriniň ähli tapgyrlarynda duýulýar. Täze tehnologiýalar şu aşakdakylara mümkinçilik berýär:

  • - Islegi çaklamaga
  • - Assortimenti optimizirlemäge
  • - Logistika çykdajylaryny azaltmaga
  • - Işgärleri netijeli dolandyrmaga
  • - Tekjelerde harytlaryň barlygyna gözegçilik etmäge.

AI-ni üstünlikli durmuşa geçirmegiň bir mysaly, hasapdan aýrylýan önümleri azaltmaga we zynjyryň girdejisini ýokarlandyrmaga kömek eden harytlaryň ätiýajyny meýilnamalaşdyrmagyň täze ulgamy boldy. Seljeriji maglumatlara esaslanýan data-driven çözgütler işewürligiň durnukly ösmeginde möhüm rol oýnaýar.
X5 Tech dürli işewürlik proseslerinde generatiw nerw ulgamlaryny ulanýar. AI diňe bir maglumat derňewi üçin wirtual kömekçi hökmünde çykyş etmän, eýsem, wezipe gözükdirmelerini hem işläp taýýarlaýar. Bu täzelikler eýýäm hakyky iş ýüzünde ulanylýar, X5 Group-yň bölek satuw zynjyrlaryny ösdürmek we optimizirlemek üçin täze geljegi açýar.
Bu ýagdaý AI-ni işewürlikde üstünlikli ulanmagynyň ýene-täk mysaly däl. Accenture-iň gözleglerine görä, ChatGPT ýaly uly dil modelleri umumy zähmet çykdajylarynyň 40%-ine täsir edip biler. AI wezipeleri awtomatlaşdyrmaga, maglumat seljerişlerinden aňrybaş peýdalanmaga we kararlary has çalt hem-de netijeli kabul etmäge kömek edýär.


düýn 14:40
916

WSJ: Apple we Meta emeli aň pudagynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşýar

Meta korporasiýasy bilen Apple kompaniýasy emeli aň tehnologiýalary pudagynda hyzmatdaşlyk etmek barada gepleşikleri geçirdiler. Bu barada çeşmelere salgylanyp, The Wall Street Journal habar berýär. Meta öz sanly...

16.06.2024 11:32
4278

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

22.05.2024 08:44
2221

OpenAI-yň ykjam gurluşlardan girdejisi GPT-4o işe girizilenden soň güýçli ösüşi görkezdi

OpenAI tarapyndan GPT-4o-nyň işe girizilmegi modeliň Internet torunda erkin elýeterlidigine garamazdan, kompaniýanyň ykjam gurluşlardan gelýän girdejisiniň taryhda iň uly ösüşine getirdi. GPT-4o teksti, sözleýşi...

01.04.2024 14:22
8656

Microsoft we OpenAI Stargate superkompýuterini döretmeklige 100 milliard dollar maýa goýýar

Microsoft we OpenAI kompaniýalary 100 milliard dollarlyk, emeli aňly Stargate superkompýuterini döretmek üçin tagallalaryny birleşdirýärler. Bu barada taslama ýakyn üç çeşmä salgylanýan The Information neşiri habar...