Honor indi Huawei-e degişli däl: kompaniýanyň satuwy tamamlandy

  • 06.04.2024 05:55
  • 4632
Honor indi Huawei-e degişli däl: kompaniýanyň satuwy tamamlandy

Hytaýyň Huawei korporasiýasy golçur kärhanasy bolan Honor kompaniýasynyň satuwynyň tamamlanandygy barada habar berdi.

Firmanyň ýyllyk hasabatynda Honor kompaniýasynyň we onuň ähli serişdeleriniň satuwynyň ýapylandygy aýdylýar. Materiallarda Honor-yň täze eýesiniň kompaniýanyň emläklerini möhletlere bölüp tölemek esasynda satyn alandygy görkezilýär. Şeýle-de bolsa, Huawei söwdanyň soňky ahyrky mukdaryny mälim etmedi.
Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Ltd. korporasiýasy tarapyndan Honor kompaniýasyny we beýleki şahamçalary satyn almak baradaky şertnama 2020-nji ýylda başlandy. Huawei 2019-njy ýylyň maý aýyndan başlap ABŞ bilen gatnaşyklaryň ýaramazlaşandygy sebäpli kompaniýany satmaga mejbur boldy.
Huawei smartfon öndürýän golçur kompaniýasyny satmak bilen, häzirki şertlerde Honor-yň önümçilik üçin zerur bolan möhüm esbaplara elýeterliligini ýitirjekdigini boýun aldy. Žurnalistleriniň pikiriçe, hytaý korporasiýasy şeýle etmek bilen golçur kärhanasyny gorady.


12.06.2024 14:33
3623

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

29.05.2024 12:28
5513

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän...

20.05.2024 20:08
2239

Huawei Hytaýda planşet satuwy boýunça Apple-den öňe geçdi

Huawei kompaniýasy Hytaýyň smartfon bazarynda öz ornuna çalt depginde gaýdyp gelýär. Täze maglumatlar munuň planşet bazarynda-da şeýledigini görkezdi. IDC kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, şu ýylyň birinji çärýeginde...

19.05.2024 23:08
10321

Haýsysy köp? Samsung, Apple we Xiaomi-niň 10 ýylda näçe smartfon satandygy belli boldy

Altindex agentliginiň analitikleri International Data Corporation-yň (IDC) maglumatlaryna salgylanyp 10 ýylyň dowamynda satylan smartfonlaryň sany boýunça smartfon bazarynda öňdebaryjy bellendi. 10 ýylyň dowamynda...