Samsung kompaniýasynyň ýolbaşçylary çökgünlik sebäpli alty günlük iş hepdesine geçýärler

  • 19.04.2024 22:24
  • 16091
Samsung kompaniýasynyň ýolbaşçylary çökgünlik sebäpli alty günlük iş hepdesine geçýärler

Günorta Koreýanyň Samsung Group holdinginiň bölümçeleriniň ýolbaşçylary wonanyň hümmetiniň pese gaçmagy, nebitiň bahasynyň we karz boýunça goýumlaryň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly kyn ykdysady ýagdaý sebäpli alty günlük iş hepdesine geçýärler. Bu barada “The Korea Economic Daily” gazetine salgylanyp, TASS habar berýär.

“Biziň Samsung Electronics ýaly esasy bölümçelerimiziň görkezijileriniň 2023-nji ýylda garaşylan netijäni bermändigini göz öňünde tutup, biz çökgünligi ýeňip geçmek maksady bilen ýolbaşçylar üçin alty günlük iş hepdesini girizýäris” diýlip, holdingiň beýanynda aýdylýar.

Neşiriň maglumatlaryna görä, Samsung Electronics-iň ýolbaşçylygy, şol sanda önümçilik we söwda bölümçeleriniň işgärleri bäş günlük iş hepdesinden soň ýa-ha şenbe güni, ýa-da ýekşenbe güni işlärler. 2023-nji ýylda Samsung Electronics 11 mlrd dollar möçberde operasion ýitgini hasaba aldy.
Şu hepde şeýle iş tertibine Samsung Display, Samsung Electro-Mechanics we Samsung SDS hem geçer. Käbir bölümçeleriň ýolbaşçylary eýýäm ýylyň başyndan bäri hepdede alty gün meýletin işleýärler. Ýöne Samsung Group-yň bölümçeleriniň beýleki işgärleri 2003-nji ýylda kesgitlenilişi ýaly, hepdede bäş gün işlemegini dowam etdirerler.


16.06.2024 11:32
4278

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

12.06.2024 14:33
3739

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

29.05.2024 12:28
5538

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän...

28.05.2024 13:29
4151

iFixit Samsung bilen hyzmatdaşlygy bes edýär: koreý enjamlaryny bejermek kynlaşar

Elektronikany bejermek boýunça jikme-jik görkezmeleri bilen tanalýan iFixit kompaniýasy garaşylmadyk ýagdaýda Samsung bilen hyzmatdaşlygyň bes edilendigini habar berdi diýip, IXBT ýazýar. Bu karar Samsung enjamlaryny...