17873

3-nji sentýabrda Ýere magnit hadysasy aralaşar

2023-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Ýere magnit hadysasy aralaşar. Bu barada Russiýanyň ylymlar akademiýasynyň Sibir bölüminiň Gün astronomiýasy barlaghanasy habar berdi. Bellenilişi ýaly, magnit hadysasy mümkin...

15112

Günde müň ädimiň peýdasy subut edildi

Polşanyň Lodz şäheriniň Lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary howply keselleriň, şol sanda ýürek-damar keselleriniň ýüze çykmak ähtimallygyny peseltmek üçin her gün ädilmeli ädimleriň sanynyň çak edilýänden azdygyny...

10428

Aromaterapiýa ýady 226% gowulandyrýar

ABŞ-nyň Irwin şäherindäki Kaliforniýa uniwersitetiniň alymlar topary tebigy efir ýaglary bilen aromaterapiýanyň kognitiw ukyplary 226% gowulandyrmaga mümkinçilik berýändigini ýüze çykardy. Barlaga 60 – 85 ýaş aralygyndaky...

20153

Öýkeniň işini gowulandyrýan önümler aýdyldy

Ýagly kislotalar öýkeniň sagdynlygyny saklamaga ukyplydyr. Alymlar uly gözlegleriň dowamynda şeýle netijä geldiler. Synagyň birinji böleginde 15 müňden gowrak adamyň maglumatlary seljerildi. Dürli jyns toparlaryna degişi gatnaşyjylar...

25100

2023-nji ýylyň awgust aýynyň magnit hadysaly günleri

2023-nji ýylyň awgust aýynda adamlaryň özüni duýşuna we hatda käbir elektrik ulgamlaryň işine täsir edip biljek birnäçe güýçli magnit hadysalarynyň bolmagyna garaşylýar. Hünärmenler bu döwürde GPS-nawigasiýa, radioaragatnaşyk...

11214

Deriden ýürek keselini anyklamagyň usuly döredildi

Russiýanyň Samara uniwersitetiniň alymlary dünýäde ilkinji bolup, bedene täsir etmezden, hroniki ýürek ýetmezçiligini anyklamak usulyny döretdiler diýip, «RIA Nowosti» habar berýär. Bu usuly oýlap tapan alymlaryň...

21470

Ýürek ýetmezçiliginde günde näçe ädim ýöremeli?

Miçigan uniwersitetiniň alymlary pyýada ýöremegiň 12 hepdäniň dowamynda ýürek ýetmezçiliginden ejir çekýänleriň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmaga ýardam edip biljekdigini ýüze çykardylar. Bu barlagyň netijeleri «JACC:...

27991

Nikotine baglylykdan halas edýän derman döredildi

Massaçusets uniwersitetiniň alymlar topary ösümlik birleşmesi bolan sitizinikliniň esasynda nikotine baglylyga garşy döredilen täze derman serişdesini üstünlikli synagdan geçirdiler diýip, gazeta.ru habar berýär...

31899

Tomsuň yssy günlerinde saglygy nädip goramaly?

Häzirki wagtda dowam edýän tomsuň yssy günlerinde saglygyňy durnukly saklamak, kesellerden goranmak esasy wezipe bolup dur­ýar. Hut şonuň üçin tomsuna hökman ýerine ýetirilmeli düzgünler bar. Tomsuna bedendäki...

23377

Gün urmasyndan nähili gaçmaly we yssydan nähili goranmaly

Tomsuň yssy günlerinde Günüň ýiti şöhlesiniň aşagynda köp gezmek diňe bir saglyk ýagdaýy bilen bagly näsazlygy bolan adamlar üçin däl, eýsem sagdyn adamlar üçin hem zyýanly bolup biler. Şeýle ýagdaýlarda, mümkin...